Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 101 | Prier dans toute les langues | Halahot 1-7

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

הלכות תפילה

סימן קא – שיכול להתפלל בכל לשון

א השומע תפלה מהשליח צבור בלשון הקודש, ומתכוין לצאת ידי חובתו, אם אינו מבין לשון הקודש אינו יוצא ידי חובת תפלה, שאין דין ‘שומע כעונה’ שייך אלא כשהוא מבין הדברים ששומע. והוא הדין למי ששומע ברכת המזון מחבירו ומכוין לצאת ידי חובתו, אינו יוצא ידי חובת ברכת המזון אלא אם כן הוא מבין את הדברים ששומע. אבל המתפלל בעצמו, או המברך ברכת המזון בעצמו, בלשון הקודש, אף על פי שאינו מבין הדברים שמוציא בשפתיו, אלא רק בכללותם, יוצא ידי חובת תפלה וברכת המזון. [שאר’י ח’ב עמו’ תטו. ילקו’י סי’ קא הערה א’, מהדורת תשס’ד תפלה א עמו’ שצג

ב בחוץ לארץ שאין הכל מבינים לשון הקודש, אף על פי כן יתפללו בלשון הקודש, כנוסח שתקנו חז’ל. ומצוה להדפיס שם סידורי תפלה, באופן שעמוד אחד יהיה בלשון הקודש, ובמקביל לעומתו פירוש המלים עצמן בלע’ז, כדי שיבינו פירוש התפלה כשמתפללים בלשון הקודש. ויש שהדפיסו סידורי תפלה באופן שעמוד אחד בלשון הקודש, ובמקביל לעומתו המלים עצמן בלשון הקודש באותיות לטיניות (בגופן שלהן), כדי שיוכלו אלה שאינם יודעים לקרוא בכתב שלנו להתפלל גם כן בלשון הקודש. ואף על פי שבאותיות הלטיניות חסרות כמה מהברות לשון הקודש, כגון אות ע’, או אות ח’, וכיוצא בהן שאינן באותיות שלהן, מכל מקום עדיף לעשות כן ממה שימנעו לגמרי מלהתפלל. ורחמנא לבא בעי. ורק שליח צבור שאינו מבטא את האותיות כתקנן, אינו יורד לפני התיבה להוציא הרבים ידי חובתם, אבל ליחידים שכך המבטא שלהם, אין להקפיד. [שארית יוסף חלק ב’ עמוד תטז. ילקוט יוסף סימן קא הערה ב’, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמוד שצד

ג ולפיכך יש ללמד זכות על האומרים קדיש בלשון הקודש אך מתוך אותיות צרפתיות או אנגליות, לעילוי נשמת הנפטרים שלהם, ואינם מבינים כלל מה שהם אומרים, ואין לדחותם. ומכל שכן שיש לקוות שעל ידי אמירת הקדיש בבית הכנסת יתקרבו לתורה וליהדות. [שארית יוסף חלק ב’ עמוד תטז. ילקוט יוסף סימן קא הערה ג’, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמוד שצה

ד מנהג הספרדים ובני עדות המזרח לבטא אות נ’ של שם השם, בקמ’ץ רחב, כעין ניקוד פת’ח. והדייקנים מבדילים קצת ביניהם, כי הקמ’ץ היא תנועה גדולה, והפת’ח היא תנועה קטנה. ואף שההבדל ביניהם הוא מועט, המאזינים היטב יכולים להבחין בהבדל שביניהם. וחדשים מקרוב באו אשר חונכו ולמדו בישיבות אחינו האשכנזים, ומשנים ניקוד נ’ של שם השם, לקמ’ץ חטוף, השוה לניקוד חול’ם, כהברת האשכנזים, ובאמת שמבואר בדברי האחרונים, שהמבטא שלנו הוא הנכון, [וכן מוכח מפיוטי רבי אליעזר הקליר, שהוא רבי אליעזר ב’ר שמעון בר יוחאי, וכן מוכח מדברי הרי’ף, רבינו בחיי, ועוד, שכך היה מבטאם]. ולכן כל המשנה ידו על התחתונה, ואשר לא טוב עשה בעמיו, ועובר משום אל תטוש תורת אמך, [והרי הוא כמוציא לעז על רבותינו הספרדים מדורי דורות], ועליו לחזור למנהג הספרדים. [שאר’י ח’ב עמו’ תטז. ילקו’י סי’ קא הערה ד’, במהדורת תשס’ד תפלה א עמו’ שצה

ה ואמנם צריך להזהר מאד בהזכרת שם ה’ לומר אות הדל’ת בחולם, ולא כהטועים מחמת המהירות ואומרים הדל’ת בשוא, והופכים שם שמים למשמעות אחרת, כמו ואדניהם כסף. ושליח צבור שאומר כן אפילו בברכה אחת מתפלת שמונה עשרה, יש להסתפק אם מותר לענות אחריו אמן, דשמא כל ברכותיו הם ברכות לבטלה. ונראה דשב ואל תעשה עדיף, ויהרהר אמן בלבו. [שאר’י ח’ב עמו’ תיט. ילקו’י סי’ קא הערה ה’, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמו’ שצח

ו יש להבדיל כשמבטא את האותיות, ולהבדיל בין אות ח’ לאות כ’, שלכל אות משמעות אחרת, וגם אות ח’ משתייכת לאותיות אחה’ע, ואות כ’ משתייך לאותיות גיכ’ק. וכן אות ת’ [לא דגושה] ואות ס’ אינם שוים, שהרי הס’ משתייך לאותיות זסשר’ץ, ואות הת’ משתייך לאותיות דטלנ’ת. וגם אות כ’ ואות ק’ אינם שוים, ויש הבדל ביניהם. [ילקו’י סי’ קא הערה ו’, במהדורת תשס’ד תפלה א עמו’ שצט

ז נוסח התפלה של הספרדים ועדות המזרח, הוא הנוסח הנכון גם על פי הקבלה, וכמוסים בו סודות עליונים נפלאים יותר מנוסח האשכנזים. וכתב מרן החיד’א בקשר גודל (סימן יב אות ט’) בשם רבינו האר’י, שיש ברקיע י’ב שערים כנגד י’ב שבטי ישראל, והתפלות של כל שבט ושבט מישראל עולות דרך שער מיוחד לאותו שבט, והתפלה שהיא בנוסח הספרדים עולה בכל אחד מאותם שנים עשר שערים. וכן כתב בשלמי צבור (דף קח ע’ב). לפיכך אשכנזים שרוצים לשנות ממנהג אבותיהם ולהתפלל כנוסח הספרדים, רשאים לעשות כן, וכמו שכתב הגאון מהרשד’ם בתשובה (חלק אורח חיים סימן לח), שרק בדבר שיש בו משום סייג לתורה, כדי להמנע אפילו מנדנוד איסור, אין הבנים רשאים לשנות ממנהג אבותיהם להקל, שנאמר אל תטוש תורת אמך, וכמבואר בפסחים (דף נ:), אבל לשנות מנוסח התפלה ולהתפלל כסדר התפלה של הספרדים שתפלתם צחה ומתוקה, עם הפיוטים של גדולי משוררי ספרד, אין בזה שום נדנוד איסור. וברור שאין בזה משום אל תטוש תורת אמך, ורשאים לעשות כן. והוסיף מרן החיד’א [בשו’ת יוסף אומץ סימן כ’], כי מי לנו גדול מרבינו האר’י ז’ל שהיה אשכנזי [ממשפחת לוריא, ומקרובי המהרש’ל], ואף על פי כן היה מתפלל תמיד בנוסח הספרדים, כמבואר בשער הכוונות. ע’כ. וכן נהגו הגאון רבי נתן אדלר, וכמה מגדולי אשכנז. ומכל מקום ספרדי שעבר והתפלל בנוסח ספרד או בנוסח אשכנז, יצא, ואינו צריך לחזור ולהתפלל בנוסח הספרדים. [שאר’י ח’ב עמו’ תיט. ילקו’י סימן קא הערה ז’, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמו’ ת

Poser une question ou laisser un commentaire