Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 102 | Ne pas passer devant quelqu’un qui prie| Halahot 16 – 25

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

הלכות תפילה

סימן קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל

טז אם השלים את תפלתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו, אסור לפסוע ג’ פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפלתו, שאם יפסע נמצא עובר כנגד המתפלל. ואפילו אם זה שאחריו מאריך הרבה בתפלתו אין להקל לפסוע כנגדו. ויש מקילין בכהאי גוונא אם פוסע לצדדין, ובפרט בזקן או חולה, או מי שתש כוחו בימי הצומות. [שאר’י ח’ג עמ’ כו. ילקו’י סי’ קב הע’ טז, במהדורת תשס’ד תפלה א עמ’ תנח

יז אם השלים תפלתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו, אסור לפסוע ג’ פסיעות אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו, מאחר שכבר התחיל, וזה שפוסע נחשב לבא בגבולו. [שאר’י ח’ג עמו’ כו. ילקו’י סימן קב הערה יז, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמוד תנח

יח במה דברים אמורים דאסור לפסוע ג’ פסיעות כנגד המתפלל, דוקא באופן שעל ידי שיפסע יגיע לתוך ד’ אמות של זה המתפלל אחריו. אבל אם גם אחר שיפסע ג’ פסיעות לא יגיע לתוך ד’ אמות של זה שמתפלל אחריו, מותר לו לפסוע, אף שהוא כנגד פניו של המתפלל. ואפילו אם המתפלל אחריו עומד בתוך ד’ אמותיו, אם פוסע לצדדין, לפי דעת מרן יש להקל בזה. וכבר נתבאר שלדעת הזוה’ק אסור לעבור כנגד המתפלל לפניו כמלוא עיניו, ומצדדיו בתוך ד’ אמות. והמחמיר כדברי הזוהר הקדוש שלא לפסוע כנגד המתפלל כמלא עיניו, וגם כשהוא עומד מצידי המתפלל בתוך ד’ אמותיו, תבוא עליו ברכה. [שאר’י ח’ג עמו’ כו. ילקו’י סי’ קב הערה יח, תפלה כרך א עמו’ תנח

יט יש אומרים שאם השלים תפלתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו, אסור לפסוע ג’ פסיעות אפילו אם הוא עוסק בתחנונים שלאחר התפלה. ויש מקילים בזה. ובמקום צורך אפשר לסמוך על סברתם להקל לעבור לפני מי שעומד בתחנונים. [שאר’י ח’ג עמו’ כז. ילקו’י סי’ קב הערה יט, תשס’ד, עמו’ תנט

כ מי שסיים תפלתו, אך אינו יכול לפסוע ג’ פסיעות מפני שאחר עומד בתפלת שמונה עשרה תוך ד’ אמותיו, יש אומרים שמותר לעבור כנגד זה שסיים תפלתו, או לפסוע ג’ פסיעות, כל שהוא רחוק ד’ אמות מהשני שעומד אחריו. [שאר’י ח’ג עמו’ כח. ילקו’י סי’ קב הע’ כ’, במהדורת תשס’ד תפלה א עמ’ תס

כא תלמיד חכם שסיים תפלתו, ורואה שהציבור ממתינים לו עד שיעשה שלש פסיעות, ומאחוריו עומד מי שלא סיים תפלתו, לא יפסע שלש פסיעות, אלא ירמוז בידו לשליח ציבור שיתחיל בתפלת החזרה, כדי שלא להטריח את הצבור. ואמנם שליח צבור שסיים תפלת הלחש, אך העומד מאחריו לא סיים תפלתו, ואין השליח צבור יכול לפסוע לתוך ד’ אמותיו, כיון שיש בזה טורח צבור יתחיל השליח צבור בתפלת החזרה, ויסמוך על הפסיעות של קדיש תתקבל. [ויאמר בלחש עושה שלום וכו’]. [ילקו’י סי’ קב הערה כא, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמו’ תסא

כב יש מקפידים שלא ילך אדם לפניהם כשעומדים במקום שכלו ג’ פסיעות שלהם, עד שישובו למקומם, ויש להם סמך מדברי רבינו מנוח בשם יש אומרים. אבל מה שיש נוהגים שאם רואים מי שרוצה ללכת לפניהם ממהרים לשוב למקומם טרם שימתינו כשיעור המפורש בשלחן ערוך, טועים הם. [שאר’י ח’ג עמו’ כט. ילקו’י סי’ קב הערה כב, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמו’ תסג

כג אם מיד כשסיים היחיד תפלתו ופסע שלש פסיעות הגיע השליח צבור לקדושה, רשאי לפסוע מיד ולחזור למקומו לומר הקדושה במקום שהתפלל שמונה עשרה. וכן נהגו רבנן קדישי. [שארית יוסף חלק ג’, עמו’ ל’. ילקו’י החדש, סי’ קב הערה כג, במהדורת תשס’ד תפלה כרך א עמו’ תסד

כד אם יש לפני המתפלל תיבה גבוהה י’ טפחים, [כגון תיבה של השליח צבור וכדומה, או ספסל גבוה קבוע], יש אומרים שמותר לעבור לפני המתפלל. ויש חולקים. ואין ראוי להקל בזה, דסוף סוף מפריע כוונת המתפלל הרואה את העובר לפניו. ובפרט שעל פי הסוד אין לעבור לפני המתפלל אף אם הוא משלשל את הטלית על פניו. [שאר’י ח’ג עמ’ ל. ילקו’י סי’ קב הער’ כד, תפלה א עמ’ תסד

כה המסיים תפלתו ביום הכפורים, ומחמת חולשתו רוצה לישב, ואין לו מקום אחר לישב זולת מקום שהוא כנגד המתפלל, המיקל בזה יש לו על מי שיסמוך, שהרי הדבר ניכר שהוא יושב מפני חולשת הצום. והוא הדין בזה בזקן או חולה, אפילו בשאר ימות השנה [שארית יוסף חלק ג’ עמוד לא. ילקוט יוסף מהדורת תשס’ד, סי’ קב הערה כה, תפלה כרך א עמו’ תסו

Poser une question ou laisser un commentaire