Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 107 C| Celui qui se trompe dans sa prière | Halakhot 1 … 6

Ce cours est dédié à la Yéchoua Tova de Arlette Kouka Bat Marcelle Khamissa et de Fradji Ben Julie

הלכות תפילה

סימן קז – דין הטועה בתפלתו

א מי שטעה בתפלתו בדבר שאינו חוזר עליו, כגון ששכח הבדלה בחונן הדעת, או יעלה ויבא בליל ראש חדש, או על הנסים בחנוכה ופורים, וכיוצא באלה, וסיים תפלתו, אינו רשאי לחזור ולהתפלל בתורת נדבה, אלא אם כן הוא מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז ואמיד בדעתו שיוכל לכוין בתפלת הנדבה מתחלה ועד סוף, ובזמן הזה לא ימצא איש אשר רוח בו לכוין כל כך בתפלה אפילו אחד מאלף. לפיכך שב ואל תעשה עדיף, ולא יחזור להתפלל אפילו בתורת נדבה. [שארית יוסף חלק ג’ עמוד סד. ילקו »י סי’ קז הערה א’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א עמוד תקלט

ב מי שטעה בתפלתו בדבר שאינו חוזר עליו, כנ »ל, ולאחר שסיים תפלתו, סבר בטעות שצריך לחזור ולהתפלל, ובאמצע תפלתו השניה נזכר שההלכה היא שאינו צריך לחזור ולהתפלל, צריך להפסיק מיד, ואפילו באמצע הברכה. (ויאמר  »ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד »), ואינו רשאי להמשיך בתפלתו השניה על דעת נדבה, כי אי אפשר לתפלה שתהיה חציה חובה וחציה נדבה, ואם היתה תפלת ערבית, רשאי להמשיך בתפלה, ויתן דעתו שזו תפלת נדבה, ויחדש בה דבר בשומע תפלה. [שאר »י ח »ג עמו’ סה. ילקו »י סי’ קז הערה ב’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א עמוד תקלט

ג מי שהתנמנם באמצע תפלתו, או שהתבלבל, ונסתפק באיזו ברכה הוא עומד, צריך לחזור ולהתפלל החל מאחרי אותה ברכה שברור לו שאמרה, וממשיך על הסדר משם והלאה. ואין אומרים בזה ספק ברכות להקל. [שאר »י ח »ג עמו’ סה. ילקו »י סי’ קז הערה ג’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א עמ’ תקמ

ד מי שהיה עומד בתפלה, ומצא עצמו אומר  »במהרה בימינו », ונסתפק אם הוא עומד בסוף ברכת המינים, שאומרים בה: ותכלם ותכניעם במהרה בימינו, ואז יהיה עליו לחתום: ברוך אתה ה’ שובר אויבים ומכניע זדים, או שמא הוא עומד בסוף ברכת תשכון בתוך ירושלים, שאומרים בה: ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו, ואז יצטרך לחתום: ברוך אתה ה’ בונה ירושלים, יחזור לברכת המינים ויחתום בה שובר אויבים ומכניע זדים, וימשיך משם והלאה על הסדר, שאין לומר  »ספק ברכות להקל » בתפלה. [שאר »י ח »ג עמו’ סה. ילקו »י סי’ קז הערה ד’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א עמו’ תקמב

ה והוא הדין במי שהיה עומד בתפלה בעשרת ימי תשובה, וכשאמר  »ברוך אתה ה’ המלך », נסתפק אם הוא צריך לסיים המלך הקדוש, או המלך המשפט, יחתום המלך הקדוש, ויסיים משם והלאה על הסדר. [שאר »י ח »ג עמו’ סו. ילקו »י סי’ קז הערה ה’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א עמו’ תקמב

ו מי שהיה מתפלל בחנוכה, ואמר ואתה ברחמיך הרבים, ונסתפק אם הוא עומד בתפלתו לפני מודים, ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, או הוא עומד באמצע על הנסים, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, צריך להמשיך תחפוץ בנו ותרצנו וכו’. ואם טעה בברכת מודים בסופה וסיים בא »י מגן אברהם, והמשיך באתה גבור, ונזכר באמצע ותוך כדי דיבור סיים הטוב שמך וכו’, לא עשה כלום, וחייב לחזור למודים. [שאר »י ח »ג עמו’ סו. ילקו »י סי’ קז הערה ו’, תפלה א’ עמו’ תקמג

 

Poser une question ou laisser un commentaire