Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 117| Bénédictions pour demander la pluie | Halakhot 5 … 9

Ce cours est dédié à la mémoire de Bernard Hanoun Rephael Ben Zbida GUEDJ צזק״ל

הלכות תפילה

סימן קיז – דיני שאלת טל ומטר

ה בן חוץ לארץ שטעה בתפלתו ושאל טל ומטר לפני שיגיע יום ששים לתקופה, אינו צריך לחזור ולהתפלל, כיון שעל כל פנים עונת הגשמים היא, ואין הגשמים בימים אלו סימן קללה, שהרי מזכירים בתפלה  »משיב הרוח ומוריד הגשם ». ולא עוד אלא שאפילו אם טעה בחוץ לארץ ושאל טל ומטר קודם שבעה בחשון, גם כן אינו צריך לחזור ולהתפלל, כדין בן ארץ ישראל שטעה. ומכל מקום אם רצה יכול לחזור ולהתפלל בתנאי דנדבה, כמו שנתבאר לעיל סעיף ג’. [שארית יוסף חלק ג עמוד ק’. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה ה עמוד פג

ו אם טעה ולא שאל טל ומטר, אם נזכר בסיום ברכת השנים, לפני שיזכיר  »השם », חוזר ואומר ותן טל ומטר לברכה וכו’, ומסיים על הסדר. ואם לא נזכר עד שחתם ברוך אתה ה’ מברך השנים, לפני שיתחיל ברכת תקע בשופר, יאמר שם בין ברכה לברכה  »ותן טל ומטר לברכה », וימשיך ברכת תקע בשופר וכו’. ואם לא נזכר עד שהתחיל תקע בשופר גדול, ימשיך בתפלתו עד ברכת שמע קולינו, ולפני שיאמר  »כי אתה שומע תפלת כל פה », יאמר שם:  »ותן טל ומטר לברכה ». (ואם הוא בתענית שצריך לומר עננו, יאמר תחלה ותן טל ומטר לברכה, ואחר כך יאמר עננו). ואם שכח לשאול גם בברכת שמע קולינו, וחתם  »ברוך אתה ה »’, ומיד נזכר, יאמר  »למדני חקיך », וחוזר ושואל טל ומטר, ומסיים שנית  »כי אתה שומע תפלת כל פה » וכו’. ואם חתם שומע תפלה, ואחר כך נזכר שלא שאל טל ומטר, יאמר שם קודם ברכת רצה,  »ותן טל ומטר לברכה ». ואם אמר תיבת רצה, חוזר ל »ברך עלינו », וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות על הסדר. וכן הדין אם נזכר באמצע מודים, או באמצע אלהי נצור, שחוזר לברך עלינו. אבל אם סיים פסוק יהיו לרצון האחרון, אף על פי שעדיין לא פסע שלש פסיעות לאחוריו, חוזר לראש התפלה. [שארית יוסף חלק ג’ עמוד ק’. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה ו, עמוד פה

ז מי שטעה בתפלת ערבית בימות הגשמים, ולא שאל טל ומטר בברכת השנים, וסיים תפלתו, אף על פי שמעיקר הדין תפלת ערבית רשות, אף על פי כן חייב לחזור ולהתפלל שנית. ואם נזכר באמצע תפלתו חוזר על דרך שנתבאר בסעיף ו’. [שארית יוסף חלק ג עמוד קא. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה ז, עמוד פז

ח אשה שטעתה בברכת השנים ולא שאלה טל ומטר, בין בשחרית-ובין בשאר תפלותיה, דינה כדין איש שטעה ולא שאל טל ומטר, וחוזרת להתפלל על דרך שנתבאר בסעיף ו’. [שארית יוסף חלק ג עמוד קא. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה עמוד פח

ט אם טעה ולא שאל טל ומטר בערבית של ליל שבעה במר-חשון, יש אומרים שאינו צריך לחזור ולהתפלל, ויש חולקים וסוברים שצריך לחזור ולהתפלל. ונראה להלכה שאם נזכר קודם שומע תפלה, ישאל שם טל ומטר, ואם התחיל רצה, יחזור לברכת השנים. ואם סיים תפלתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה. [שארית יוסף חלק ג עמוד קא. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה ט, עמוד פח

Poser une question ou laisser un commentaire