Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 124| La Répétion de la Amida | Halahot 7 … 11

Ce cours est dédié à la mémoire de Bernard Hanoun Rephael Ben Zbida GUEDJ צזק״ל

הלכות תפילה

סימן קכד – דיני החזרה ועניית אמן

ז וכן מי שנמצא באמצע קריאת שמע וברכותיה, או אפילו בפסוקי דזמרה, ושומע חזרת השליח צבור ממנין סמוך, לא יענה  »ברוך הוא וברוך שמו », שבכל מקום שאינו רשאי להפסיק בדיבור אסור לענות  »ברוך הוא וברוך שמו », כיון שאינו חיוב כלל אלא מנהג ממדת חסידות, ובמקום שיש איסור להפסיק לא שייך מנהג להקל. [ולענין אמנים של חזרת השליח צבור, בקריאת שמע וברכותיה אין לענות אמנים דברכות, אבל בפסוקי דזמרה יש לענות אמנים דברכות, וכמו שנתבאר לעיל]. [שארית יוסף חלק ג עמוד קיט. ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קכד הערה ז’, עמוד קסב

ח אסור לענות  »אמן יתומה ». והיינו שעונה אמן אחר ברכה שהוא חייב בה, ושליח ציבור מברך אותה, והוא אינו שומעה, אף על פי שיודע איזו ברכה מברך השליח ציבור, כיון שלא שמע הברכה אינו רשאי לענות אמן. ויש מרבותינו הראשונים שסוברים ש »אמן יתומה » היינו אפילו בברכה שאינו חייב בה, אלא שאינו יודע איזו ברכה מברך השליח ציבור. ויש לחוש לדבריהם. ולכן אפילו כבר התפלל שמונה עשרה, ואינו צריך לצאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור, אם אינו יודע איזו ברכה מברך השליח ציבור, לא יענה אחריו אמן. והוא הדין בברכות הנהנין וברכות ספר תורה, שאם אינו יודע מה היא הברכה, לא יענה  »אמן ». אבל אם יודע איזו ברכה מברך, אף על פי שאינו שומעה מתחלתה ועד סופה, רשאי לענות  »אמן », בין בחזרת השליח ציבור (כשהתפלל כבר ויצא ידי חובת תפלה בעצמו), ובין בברכות הנהנין וברכות קריאת ספר תורה. [ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קכד הערה ח, עמוד קסג

ט אם השליח צבור לא המתין לאחר ברכת מגן אברהם, אלא מיד התחיל בברכת אתה גבור, אין הצבור עונה אמן, שכל שהתחיל בברכה שאחריה כבר עברה ברכה ראשונה, ואין על מה לענות אמן, והוה ליה אמן יתומה. [ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קכד הערה ח, עמוד קסה

י העונה אמן לא יגביה קולו יותר מהמברך. אך אם כוונתו כדי לעורר את הקהל לענות אמן, מותר לו להגביה קולו. [ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סימן קכד הערה י’ עמוד קסה

יא בכל מקום שיש ספק לענין הברכה אם יש לברך אותה אם לאו, המברך את הברכה אין עונים אחריו  »אמן », שכשם שספק ברכות להקל, כך ספק  »אמן » להקל. ולכן ספרדי ששומע אשכנזי שמברך על תפילין של ראש ברכת  »על מצות תפילין », לא יענה אחריו  »אמן ». וכן ספרדי ששומע אשכנזי שמברך על ההלל בראש חודש, לא יענה אחריו  »אמן ». וכן ספרדי ששומע אשה מעדות האשכנזים שמברכת על מצות עשה שהזמן גרמא, לא יענה אחריה  »אמן ». וכן ספרדי ששומע אשכנזי שמברך  »על מקרא מגילה » על מגילות איכה ורות וקהלת ושיר השירים, לא יענה אחריו  »אמן », שבכל אלו דעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו שאין לברך כלל, ולכן יש להחמיר גם שלא לענות  »אמן ». אולם ספרדי השומע אשכנזי המברך נפשות אחר שתיית תה חם, יענה אחריו אמן, כיון שיש כאן ספק ספיקא. [ילקוט יוסף מהדורת תשס »ד, תפלה כרך ב, סי’ קכד הער’ יא עמוד קסה

Poser une question ou laisser un commentaire