Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 181 | L’ablution des mains après le repas / Maïm Aharonim | HALAHOT 14 … 25

Ce cours est dédié à la mémoire de Bernard Hanoun Rephael Ben Zbida GUEDJ צזק״ל

הלכות מים אחרונים

סימן קפא – דין מים אחרונים

 

יד צריך שישפיל את ראשי אצבעותיו למטה כדי שתרד הזוהמא. [ילקו »י, הלכות ברכות עמוד רנב

טו אם המסובין הם רבים עד חמשה, מתחילים ליטול מים אחרונים מן המברך. ואם הם יותר, מתחילין מן הקטן ונוטלין דרך ישיבתם, ואין מכבדין זה את זה ליטול עד שמגיעין לחמשה האחרונים. וכיום אין מנהגינו כן, אלא מכבדים את הגדול שבקהל ליטול ידיו תחלה במים אחרונים. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנב

טז אין מברכים שום ברכה על מים אחרונים. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנב

יז יש נוהגים לומר בעת שנוטלין הידים  »מים אחרונים חובה », או  »יחיד ורבים הלכה כרבים ». [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנג

יח מים אחרונים ניטלים בכל מיני משקים, חוץ מיין. [ואם אין לו מים או שאר משקים, בשעה »ד שרי ליטול מים אחרונים ביין  ולכתחלה עדיף ליטול במים הראויים לשתיה. ויש להתיר ליטול מים אחרונים ממים שנשארו בכוס לאחר שסיים שתייתו. [ילקו »י ברכות עמו’ רנג

יט יש אומרים שמי שמהלך בדרך לכתחלה לא יאכל אלא אם כן יודע שיש לו מים או שאר משקים כדי ליטול מהם מים אחרונים. וכשאין לו מים או שאר משקים, אם יודע שהם לפניו במרחק ד’ מילין, צריך לילך לשם, ויאכל שם, ולאחריו מהלך מיל אחד, וכדין מים ראשונים. ומאחר ויש אומרים שאין דין מים אחרונים נוהג בזמן הזה, לפיכך המיקל בזה לאכול לכתחלה כשאין לו מים או שאר משקים למים אחרונים, יש לו על מה שיסמוך. ולכולי עלמא אם גם אחר מהלך ד’ מילין לפניו, או מיל אחד לאחריו, אין לו מים, רשאי לכתחלה לאכול, ובסיום אכילתו ינקה ידיו בעפר או במידי דמנקי, אבל לא מועיל לנקות את אצבעות ידיו על ידי הרוק שבפיו, והמיקל בזה יש לו על מה שיסמוך. [ילקוט יוסף על הלכות ברכת המזון וברכות עמ’ רנה

כ מעיקר הדין מותר לברך ברכת המזון בעת שהכלי שנטלו לתוכו  »מים אחרונים », מונח לפניו על השלחן עם המים האחרונים שבתוכו. ומכל מקום ממדת חסידות טוב ונכון להסיר את הצלוחית עם המים האחרונים שבתוכה, בעת ברכת המזון אל מחוץ לשלחן, או לצדדין, וכן המנהג. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנה

כא המודד מלח יש אומרים שצריך אחר כך ליטול את ידיו. וכן הנותן מלח על קישואין או מלפפון חי, צריך ליטול את ידיו. אך לא ראינו שנהגו כן. [ילקו »י ברכות עמוד רנו. ירחון קול תורה תמוז תשס »ג עמוד כב

כב אין לדבר בין נטילת ידיו למים אחרונים לברכת המזון, כי צריך להסמיך את הברכה לנטילה. ואם עבר ודיבר בין הנטילה לברכת המזון, יחזור ליטול שוב מים אחרונים. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנו

כג מותר לצאת לחדר אחר, או למטבח, כדי ליטול שם מים אחרונים, ואין לחוש שמא על ידי כך שעוקר ממקומו ישכח מלברך ברכת המזון. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנו

כד יש הנוהגים לומר כמה פסוקים בין נטילת ידים של מים אחרונים לברכת המזון. [ילקוט יוסף, חלק ג’ דיני ברכת המזון וברכות עמוד רנז

כה מי שמתו מוטל לפניו [שעדיין לא נקבר], והוא מהמתים שחייב להתאבל עליהם, אף על פי שאוכל בלי ברכת המוציא ובלי ברכת המזון, מכל מקום חייב ליטול ידיו מים אחרונים בסיום האכילה. [ילקוט יוסף, ח »ג דיני ברהמ »ז וברכות עמוד רנח  

Poser une question ou laisser un commentaire