Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 24 | Le salaire du Tsitsith

Ce cours est dédié à la Réfoua Chelema de Sandra Rahel Bat Simha Braha

סימן כד – שכר מצות ציצית

א גדול עונש המבטל מצות ציצית, ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ. והזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה. [ילקוט יוסף הל’ ציצית עמו’ שצא. ושאר’י ח’א עמו’ רפ הערה א

ב שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולן, שנאמר: ‘וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ועשיתם אותם’. [ילקו’י ספר על הל’ ציצית תשס’ד עמוד שצא. ושאר’י ח’א עמוד רפב

ג אף שמעיקר הדין אין חיוב כל כך ללבוש טלית קטן כל היום, מכל מקום ראוי ונכון מאד להשתדל לקיים מצות ציצית, וללבוש טלית קטן במשך כל היום. שהיא מצוה יקרה וחשובה עד מאד, ששקולה כנגד כל המצוות. וכן מצוה לחנך גם את הקטנים מגיל שש במצוה יקרה זו, ולהלבישם טלית קטן תחת בגדיהם. [ילקו’י שם עמ’ שצא. ושאר’י ח’א עמ’ רפב

ד ומכל מקום מי שאין לו ציצית אין צריך לחזר על הפתחים כדי שיהיו לו מעות לקנות טלית. ואם אין ידו משגת לקנות ציצית ותפילין, יקנה תפילין, אבל אם מוצא תפילין בשאלה, יקנה ציצית. [ילקוט יוסף הלכות ציצית, מהדו’ תשס’ד, עמוד שצב. ושאר’י ח’א עמוד רפג

ה נכון לקנות טלית נאה משום זה אלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות. אך לא יעכב את המצוה בעבור זה. וכן עיר שאין בה ספר תורה, ויש שם סופר שיודע לכתוב, אבל אינו יודע לכתוב יפה כמו סופר אחר, שלא יבוא בקרוב, מוטב שיכתוב אותו המצוי מיד. וכן אין להמתין להתעטף בציצית עד שבת לכבוד שבת. [ילקו’י שם עמ’ שצב. ושאר’י ח’א עמ’ רפג

ו מצוה לאחוז הציציות בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע, רמז לדבר: והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. [ילקו’י ציצית, עמ’ שצב. ושאר’י ח’א עמ’ רפד

ז יש האוחזים בידיהם את כל ד’ הכנפות, ומנהגינו לאחוז בשתי הציציות שלפנינו בלבד. [והוא על פי דברי הגר’א שהיה בקי בכתבי האר’י ז’ל ונהג כן. ילקו’י על הל’ ציצית, מהדורת תשס’ד עמוד שצב. ובמהדורת תשס’ו עמוד רפא. ושאר’י ח’א עמוד רפה

ח נהגו לאחוז הציציות שלפניו באמירת ברוך שאמר, ומנשקים הציציות בגמר הברכה. [סידור עמודי שמים להיעב’ץ, ילקו’י על הל’ ציצית מהדו’ תשס’ו עמו’ רפג. שארית יוסף ח’א עמוד רפה

ט טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך. [וטוב שיצייר במחשבתו כאילו יש בהם חוט מראה תכלת, שהוא דומה לרקיע]. וראוי להסתכל בציצית בכל איזה זמן, כי יש בזה תועלת לאדם שלא יבוא לידי חטא. [ילקו’י ציצית מהדורת תשס’ד עמ’ שצה. ושאר’י ח’א עמ’ רפו

י יש נוהגים להסתכל בציציות כשמגיעים לוראיתם אותו וליתן אותם על העינים, ומנהג יפה הוא לחיבוב מצוה. ויש שמנשקים הציציות בכל פעם שמזכירים ציצית. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס’ד, עמוד שצו. ובמהדו’ תשס’ו עמוד רפד. ושאר’י ח’א עמוד רפו

יא כשמסתכל בציצית מסתכל בשני ציציות שלפניו שיש בהם עשרה קשרים, רמז להויות, וגם יש בהם ט’ז חוטים ועשרה קשרים עולה כ’ו כשם הוי’ה. [ילקו’י על הל’ ציצית, מהדורת תשס’ד עמוד שצח. ובמהדורת תשס’ו עמוד רפו. ושאר’י ח’א עמוד רפז

יב סומא, יש לו לאחוז את הציציות בשעת קריאת שמע כפיקח לכל דבר, ועל פי הקבלה גם הוא ינשק את הציציות כשאומר וראיתם אותו, ויעביר הציציות על עיניו. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס’ד, ילקו’י על הל’ ציצית, עמוד שצח

יג נכון שלא להניח הטלית בלא קיפול בלילה. וטוב שכל אחד יקפל הטלית בידו, ולא יתננו לאחר לקפלו, דקשה למזל. [ילקו’י ציצית, מהדו’ תשס’ד, עמ’ שצט. ושאר’י ח’א עמ’ רפז

יד מעיקר הדין מותר לקפל את הטלית באמצע שאומר עלינו לשבח, או בעת שאומרים קדיש, ובלבד שנותן לבו לענות אמן ויהא שמיה רבא. ואם יש לחוש שלא יענה אמן, נכון שלא יקפל בטלית באמצע ששומע קדיש. [ילקו’י ציצית, עמוד שצט. שאר’י ח’א עמוד רפז

טו כשמסיר מעצמו את הטלית אחר התפלה, טוב שיסירנה ביד שמאל שהיא יד כהה, להראות שקשה עליו פרידתו. וכן ינהג כמשסיר מעליו התפילין, ולא יסיר הטלית כי אם לאחר חליצת התפילין, ונכון להמתין עד אחר עלינו לשבח. [ילקו’י שם עמו’ ת. ושאר’י ח’א עמ’ רפז

Poser une question ou laisser un commentaire