Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 25 | Les lois des Téfilines | Hala’ha 14 – 21

הלכות תפילין

סימן כה – הלכות תפילין

יד מנהג חסידות לבדוק התפילין בכל שנה בחודש אלול. אמנם מעיקר הדין אין חיוב לבודקן, אפילו לאחר כמה שנים, כל שנכתבו על-ידי סופר מומחה, ונבדקו בתחלתן. ואם לא הניח תפילין אלו אלא לפעמים, ובמשך זמן רב היו מונחות בארון בלא שהניחום כלל, צריכות בדיקה בכל שלש שנים ומחצה. [ילקו’י על הלכות תפילין, מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה יג. שארית יוסף חלק א’ עמוד שא

טו אם מסר את התפילין לבדיקה, ונמצאו הפרשיות פסולות, אין צריך להתיר הקשר ולחזור ולקשור אחר החזרת הפרשיות בבתים, ואין לחוש בזה משום תעשה ולא מן העשוי. [ומיהו בהתרת הקשר ליכא משום מחיקת שם ה’]. ויש מי שכתב שאם נמצאו פסולים מעיקרן, אחר שמחליף הפרשיות צריך להתיר הקשר ולחזור ולקשור. [מקדש מעט סי’ לב, ארץ צבי סי’ יג, וע’ע בשואל ומשיב רביעאה ח’א סי’ נד, ובילקו’י על הלכות תפילין מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה יד. שארית יוסף חלק א’ עמוד שא, שב

טז קטן שהגיע לחינוך ועשה קשר של תפילין לעצמו, כשיהיה בר מצוה יתיר את הקשר ויחזור ויקשור את הקשר. אך קטן שהגדיל ונעשה לבר מצוה ואין ידוע אם הביא ב’ שערות, רשאי לקשור קשרים של תפילין. וכן רשאי לכתחלה לעסוק בתיקוני הבתים של התפילין, ובלבד שידע שצריך לעשותם לשמה. [ילקו’י תפילין מהדו’ תשס’ד, סי’ כה הערה טו

יז יש להזהיר מוכרי תפילין ומזוזות, שאם בא אליהם לקוח, ואומר שברצונו להשיג תפילין או מזוזות ‘מהודרות’, לא ימכרו לו תפילין או מזוזות שנתעוררה בהן שאלה הלכתית שיש בה מחלוקת בפוסקים אם יש להכשיר או לפסול, אף שהורה בהן חכם להתיר, אלא אם כן יודיעו לו מראש על כך, כדי שלא יהיה כמקח טעות לגביו. [תשורת שי א’ סי’ תה, יבי’א ה’ חו’מ סי’ ו’, שבט הלוי חלק א’ סימן ז’, ילקו’י הל’ תפילין מהדורת תשס’ד, סימן כה הערה טז, שארית יוסף חלק א’ עמוד שג

יח אם שאל מחבירו תפילין מהודרות ונגנבו ממנו, יש אומרים שחייב לשלם לו כפי ערך התפילין המהודרות. ויש אומרים שישלם לו דמי תפילין כשרות. [שואל ומשיב רביעאה ג’ סי’ כט, ילקו’י על תפילין מהדורת תשס’ד, סימן כה הערה יז. שארית יוסף חלק א’ עמוד שג

יט יש אומרים שמצות זה א-לי ואנוהו אינה שייכת בפרשיות התפילין, אחר שהם מכוסות ואינן נראות. ויש אומרים שגם בדבר מכוסה שייך דין זה אלי ואנוהו, ולפיכך יש להזהר שיהיו הפרשיות לפי גודל הבתים, ולא יניח פרשיות קטנות בבתים גדולים, דמכלל היופי וההידור שיתמלא חלל הבתים בפרשיות. [ילקוט יוסף תפילין מהדורת תשס’ד, סימן כה הערה יח. שארית יוסף חלק א’ עמוד שד

כ מי ששכח להניח תפילין יום אחד, יעשה תשובה על ביטול מצות עשה, וטוב שיבדוק התפילין שלו, וישתדל להניח גם תפילין של רבינו תם, וילמוד עמהן בסוף התפלה, ויתן צדקה כפי כוחו. [יומא פו. או’ז א’ סי’ קיב, ומ’ש בגנזי חיים דף קג, שצריך להתענות, הוא נגד תלמוד ערוך. וגם בל’ת לימוד תורה מכפר, וראה בילקו’י על הל’ תפילין, מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה יט. שארית יוסף חלק א’ עמוד שה

כא יוצא אדם ידי חובת תפילין מן התורה אפילו לובשן פעם אחת ביום, ואינו מחוייב שיהיו התפילין עליו כל היום. [בעל הבתים הל’ תפלה שער עשירי ה’ד, ריטב’א שבת קל. פמ’ג סי’ לז סק’ב, ביאור הלכה ר’ס לז, ילקו’י תפילין מהדורת תשס’ד, סי’ כה הע’ כ’. שארית יוסף ח’א עמ’ שו

Poser une question ou laisser un commentaire