Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 25 | Les lois des Téfilines | Hala’ha 50 – 58

הלכות תפילין

סימן כה – הלכות תפילין

נ אם פגע בשל ראש תחלה, צריך להעביר על אותה מצוה, ויניח של יד תחלה ואחר כך של ראש. והנותן את התפילין לתוך תיק, אם הוא תיק צר, יתן את התפילה של ראש תחלה, ועליה יתן את התפילה של יד, כדי שלמחרת יפגע בשל יד תחלה. ואם הוא תיק רחב, יתן את של יד בצד ימין, ושל ראש בצד שמאל, כדי שלמחרת בעת שלוקח את התפילין להניחן, יפגע תחלה בשל יד המונח בצד ימין שכנגד העומד. [ילקו »י תפילין מהדורת תשס »ד, סי’ כה הערה מט. שארית יוסף חלק א’ עמ’ שלב

נא אם היתה לפניו רק תפילה של ראש, והניחה, ואחר כך נזדמן לו תפלה של יד, אין צריך לחלוץ את התפילה של ראש ולהניחה אחר שיניח תפילה של יד, אלא יניח מיד תפילה של יד ודיו. וכן אם היו לפניו גם תפילה של יד וגם תפלה של ראש, וטעה או הזיד והניח תפילה של ראש תחלה, אין צריך שיחלוץ תפילה של ראש בעת שמניח התפילה של יד. [ילקו »י על הל’ תפילין מהדורת תשס »ד, סי’ כה הערה נ’. שארית יוסף חלק א’ עמוד שלג

נב צריך לברך על תפילין של יד לאחר הנחתן על הקיבורת (היינו בשר תפוח) של זרועו, קודם קשירתן והידוקן, שכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, וקשירתן והידוקן זו היא עשייתן. [ילקו »י מהדורת תשס »ד, הלכות תפילין סי’ כה הערה נא. שארית יוסף ח »א עמ’ שלה

נג אם שכח ולא בירך על התפילין, כל עוד התפילין עליו ימשמש בהן ויברך עליהן  »להניח תפילין », שכל מצוה שעשייתה נמשכת, כגון לבישת טלית והנחת תפילין וישיבה בסוכה, אם לא בירך עובר לעשייתה, רשאי לברך גם לאחר מכן. [עיין רמב »ם פרק י »א מברכות ה »ה. ילקו »י על הלכות תפילין מהדורת תשס »ד, סי’ כה הערה נב, שארית יוסף ח »א שלו

נד לא יברך כי אם ברכה אחת לשתיהם, שברכת להניח תפילין על תפילין של יד פוטרת גם תפילין של ראש. אולם האשכנזים מברכים על תפילין של ראש על מצות תפילין, ונהגו לברך ברכה זו בלחש. ואחר הנחת תפילין של ראש והידוקן על הראש, אומרים  »ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ». ומכל מקום אם ספרדי שמע ברכה זו מאשכנזי, נכון שיהרהר אמן בלבו, ולא יענה אמן בפיו. [ילקו »י שם סי’ כה הערה נג. שאר »י א’ עמוד שלז

נה אסור להפסיק בדיבור בין תפלה של יד לתפלה של ראש. ולכתחלה אסור להפסיק אפילו לצורך התפילין. ואם שח לצורך התפילין, אינו חוזר ומברך. אך אם הפסיק בדיבור שלא לצורך התפילין, מברך על תפילין של ראש  »על מצות תפילין ». ויזהר לברך כשיש כיסוי על ראשו. [ילקוט יוסף הל’ תפילין מהדורת תשס »ד, סי’ כה הערה נד. שאר »י ח »א עמוד שלט

נו מי שהניח תפילין של יד וקודם שיניח תפילין של ראש נכנס לחדר אביו או רבו, אסור לו להפסיק לומר להם שלום. [שאם יפסיק יצטרך לברך על של ראש, וגורם לברכה שא »צ. ואפילו הקדימו לו שלום, לא יענה, ילקו »י תפילין סי’ כה הערה נה. שארית יוסף חלק א’ עמוד שמא

נז מי שהניח תפילין של יד וקודם שהניח תפילין של ראש נסתפק אם בירך על התפילין של יד או לא, לדידן דקיימא לן כדעת מרן השלחן ערוך שאין מברכים על תפילין של ראש, אלא אם שח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לא יברך על תפילין של ראש גם בכהאי גוונא. [ילקו »י על הל’ תפילין מהדורת תשס »ד, סימן כה הערה נו, שארית יוסף ח »א עמוד שמא

נח השומע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש [של רש »י], לא יפסיק לענות, אלא שומע ושותק ומכוין למה שאומרים. וכל שכן שאין לענות עם הצבור ה’ מלך [כי בלאו הכי אין צריך להפסיק ולומר ה’ מלך עם הצבור]. אולם אם עבר והפסיק וענה לקדיש או קדושה, אינו צריך לברך ברכת על מצות תפילין על תפילין של ראש. [הרא »ש, ילקו »י על הל’ תפילין מהדורת תשס »ד, סימן כה הערה נז, עמוד קיג, שארית יוסף חלק א’ עמוד שמב

Poser une question ou laisser un commentaire