Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 25 | Les lois des Téfilines | Hala’ha 7 – 13

הלכות תפילין

סימן כה – הלכות תפילין

ז שכר המקיים מצות תפילין גדול מאד, שמלבד שהקרן קיימת לו לעולם הבא, אוכל פירותיהן בעולם הזה, ומאריכין לו ימיו ושנותיו. וכל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואין אש של גיהנם שולטת בו, וכל עוונותיו נמחלין. [ילקו’י במבוא להל’ תפילין מהדורת תשס’ד. שארית יוסף עמ’ רצה

ח כל המקפיד בהנחת תפילין עליו נאמר לא תקח האם על הבנים, ומי שאינו מקפיד ח’ו עליו נאמר שלח תשלח וגו’. והיינו, שח’ו לא יאריך ימים. [הקדמת תיקוני הזוה’ק דף ג’, רוח חיים פלאג’י אות ב, ילקו’י תפילין מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה ז. שארית יוסף א’ עמוד רצו

ט מי שהוא זהיר ביותר במצות תפילין, ליום הדין מצוה זו מכרעת את הכף, שאין לך בכל מצות עשה שבתורה גדולה יותר ממצות תפילין, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, שנאמר, למען תהיה תורת ה’ בפיך. [ילקו’י על הלכות תפילין מהדורת תשס’ד, ריש סימן כה. ובמהדורת תשס’ו עמוד רצח. שארית יוסף חלק א’ עמוד רצז

י לפיכך צריך לדקדק בעת קניית התפילין לו או לבנו שיהיו כשרות ומהודרות, [ולכתחלה יקנה תפילין שנכתבו על קלף שאינו משוח], כדי שיקיים בהם מצות תפילין כהוגן, שאם התפילין יהיו פסולות, אפילו מניחן על ראשו ועל זרועו הרי זה כאילו לא הניח תפילין. ולצערינו כיום יש אנשים [או נשים] שבכדי לממן את לימודם כותבים מזוזות ותפילין בעצם יום השבת, והדבר ברור שמזוזות ותפילין שכתבם מחלל שבת בפרהסיא הרי הן פסולים. [ראה להלן]. [ילקו’י תפילין סי’ כה סק’ט, ע’פ הפמ’ג ס’ס לב, ובספר תנופה חיים תהלים תלב. [ובמהדורת תשס’ו עמוד רצט]. שארית יוסף חלק א’ עמוד רצז

יא לכתחלה יש להדר ליקח עור אחד ולעשות ממנו ארבעה בתים לצאת ידי חובה לכולי עלמא, אך מעיקר הדין אם חיבר העורות על ידי תפירה מהני, ואפשר דמהני אף לדעת מרן. ואף שהבתים עושים אותם מעור אחד ממש, מכל מקום לא בעינן שיהיה התיתורא והמעברתא מעור אחד, אלא אפילו אם הוא עור בפני עצמו כשר. וכן מנהג העולם. ומכל מקום היכא דאפשר טוב להדר גם בזה, לצאת ידי המחמירים בזה. [ולענין ד’ בתים בתפילין של ראש אם צריך שיהיו מעור אחד, ראה להלן סימן לג. שארית יוסף חלק א’ עמוד רצט. ילקוט יוסף מהדורת תשס’ד, הלכות תפילין סימן כה הערה י’. ובמהדורת תשס’ו עמוד ש

יב המוצא תפילין ואינו יודע מי היה הסופר, רוב מצויין אצל תפילין מומחין הן, ויכול להניחן בברכה. אולם אם מצא ספק בכשרות האותיות, או כל ספק שהוא, הוי ספק דאורייתא ופשיטא דאין להניחן אלא כשאין לו תפילין אחרים, וגם אז לא יברך עליהם. ולכן אף שאין זה דרך כבוד לגונזם, מכל מקום אם הוא באופן שאין אפשרות לתקנן אין להניחן לא אצלו בבית ולא בבית הכנסת, כדי שלא יבואו לתקלה שמי שאין לו תפילין יבוא להניחן ויברך עליהם. ולכן יצניעם במקום מסתור. [ילקו’י על הל’ תפילין מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה יא. ובמהדורת תשס’ו עמוד שא. שארית יוסף חלק א’ עמוד רצא בהערה

יג תפילין שנלקחו מסופר מומחה, ואחר שנים רבות להנחתן נמצא בהן טעות הפוסלת אותן מעיקרן, צריך שיעשה תשובה על ביטול מצות עשה, ודי לו בזה. ואין צורך בתעניות וסיגופים. אולם טוב שיקבל עליו להניח גם תפילין של רבינו תם, וירבה בלימוד תורה, ושב ורפא לו. [ויש מי שכתב שיאמר פסוק ‘ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד’ כנגד מה שבירך ברכות לבטלה בהנחת התפילין הפסולות]. ואף על פי שיש אומרים שמאחר ונאנס בדבר נחשב לו כאילו הניח תפילין כתיקנן במשך כל אותם שנים, מכל מקום אין נראה כן שיחשב לו למצוה, אלא הרי הוא בגדר מחשבה טובה שהקב’ה מצרפה למעשה. [ילקו’י תפילין מהדורת תשס’ד, סי’ כה הערה יב. ובמהדורת תשס’ו עמוד שג. שארית יוסף חלק א’ עמוד ש

 

Poser une question ou laisser un commentaire