Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 267 | La priere du vendredi soir | Halahots 7…14

Ce cours est dédié à la mémoire de Bernard Hanoun Rephael Ben Zbida GUEDJ צזק״ל

הלכות שבת

סימן רסז – התפלה בערב שבת

ז סדר קבלת שבת, מנהג חסידים ואנשי מעשה לומר שלש פעמים בואי כלה. וכך יעשה, בפעם הראשונה שוחה קצת לשמאלו, ובפעם השניה שוחה קצת לימינו, ובפעם השלישית שוחה קצת לפניו. ובעת קבלת שבת הוא מקבל תוספת נשמה יתירה, וכשאומר בואי כלה מקבל תוספת הנפש של נר »ן, ואחר כך כשעונה ברוך ה’ המבורך לעולם ועד, מקבל תוספת הרוח של נר »ן, וכשאומר בסוף ברכות קריאת שמע ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום, מקבל תוספת הנשמה של נר »ן. [ובעת שאומרים  »בואי כלה וכו »’ בזה מקבלים את השבת לפי מנהגינו  והמנהג לסמוך לבואי כלה פרק במה מדליקין, ואחר כך אומרים מזמור שיר ליום השבת, וכן ראוי להנהיג. ודי לומר מזמור שיר פעם אחת, וכן מנהגינו. [ילקו »י שם עמ’ ר’] ומנהג יוצאי תימן להתעטף בטלית גדול קודם קבלת שבת, ואם הוא קודם השקיעה יש להם לברך על הטלית. [ילקוט יוסף על הלכות ציצית סימן יח הערה א

ח על פי דעת מרן השלחן ערוך אמירת  »מזמור שיר ליום השבת » היא כמו  »ברכו את ה’ המבורך » לדידהו, שנחשבת קבלת שבת, ואסורים בכל המלאכות. ולפי דעת האר »י ז »ל עיקר קבלת שבת הוא באומרו  »בואי כלה », ואז נאסר בעשיית מלאכה. וכתב מהר »ש גרמיזאן בשו »ת משפטי צדק (סימן לו) שלדעת מרן אף על פי שאמר  »בואי כלה » אינו אלא הזמנה בעלמא, ולא קבלת שבת ממש. ומכל מקום נכון לנהוג כדעת האר »י ז »ל. [וכן דעת מהר »ם בן חביב בשו »ת קול גדול (סי’ לט). וכ »כ בשו »ת הלק »ט ח »א (סי’ נב). וראה בהליכות עולם חלק ד

ט מצות תוספת מחול על הקודש בשבת ויום טוב, דיה אף במספר דקות לפני שקיעת החמה. וטוב שיאמר בפיו קודם השקיעה אחר תפלת מנחה בלחש, שהוא מקבל עליו תוספת שבת (או יום טוב) מחול על הקודש. אבל אין זה לעיכובא ומהני אף קבלה במחשבה. [הליכות עולם ח »ג עמ’ עא. ומ »ש להעיר בשו »ת אלישיב הכהן, הנה המדקדק בדברי הראשונים שהביא יראה שאין שום ראיה לדבריו

י מי שקיבל עליו תוספת שבת עם הצבור אינו רשאי להקל אפילו באיסור שבות. אבל יחיד שקיבל עליו תוספת שבת, רשאי להקל באיסורי שבות בבין השמשות במקום מצוה, כגון לומר לעכו »ם שידליק נרות לצורך לימודו, או אם היה טרוד בערב שבת ורוצה לעשר פירותיו לשבת

יא מוהל שקיבל עליו שבת מבעוד יום, אחר פלג המנחה, ובא אליו אדם להזמינו לעשות מילה לבנו הנולד לו בערב שבת שעבר, אם יש שם עוד מוהלים שלא קיבלו עליהם שבת, יש להעדיפם על פני המוהל שקיבל עליו שבת, אלא אם כן הוא מומחה ביותר. [לוית חן סימן צח

יב מקדימין להתפלל ערבית מוקדם יותר מבימות החול, ומזמן פלג המנחה [שעה ורבע קודם צאת הכוכבים] יכול להתפלל ערבית ולקבל שבת, ולאכול מיד. ומכל מקום טוב ונכון שיאכל עוד כזית פת אחר שיגיע זמן צאת הכוכבים. [ילקוט יוסף שבת כרך א עמוד רא. שכ »ד מרן הש »ע. ואמנם דעת ספר חסידים והב »ח ועוד אחרונים, דכיון דילפי’ ג’ סעודות משבת היום וכו’ בעי’ שיאכל דוקא בשבת, ולא מבעו »י. ולכן אם אפשר טוב לחוש לדבריהם ולחזור ולאכול כביצה פת בצאה »כ

יג כשמתפללים ערבית קודם צאת הכוכבים, צריך הרב או הגבאי להכריז אחר התפלה, ולהזכיר לצבור לחזור ולקרוא קריאת שמע אחר צאת הכוכבים. [ילקו »י שבת כרך א עמוד רא

יד המנהג פשוט שאין אומרים בתפלת ערבית בליל שבת ויום טוב  »והוא רחום יכפר עוון », וכמה טעמים לזה. ואין לשנות מהמנהג. אבל בפסוקי דזמרה בשחרית אומרים והוא רחום, שהוא שבח בעלמא. וכן יש לאומרו בליל ראש חודש ובחול המועד. [ילקוט יוסף שבת כרך א עמוד רה, ובמהדורת תשס »ד עמוד תקע

Poser une question ou laisser un commentaire