Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 34 | Les Téfilines de Rabbenou Tam | Hala’ha 11 – 18

Ce cours est dédié pour la Réfoua Chéléma de Mimoun Ben Esther

הלכות תפילין

סימן לד – מהלכות תפילין דרבינו תם

יא מי שדרכו להניח תפילין של רש »י ושל רבינו תם בזה אחר זה, ובטעות לקח תפילין של רבינו תם, בחושבו שהן תפילין של רש »י, ובירך עליהם, ושוב הרגיש בטעותו לאחר מכן, וכבר התחיל להתפלל עם התפילין של רבינו תם, כשבא להניח תפילין של רש »י צריך לחזור ולברך עליהן, שאחר הפסיק בינתים בקריאת שמע ובתפלה, אחר שהניח תפילין של רבינו תם, צריך לחזור ולברך. ומכל מקום אם הרגיש בטעותו מיד לאחר שסיים הנחת תפילין של רבינו תם, ולא הפסיק בדיבור כלל, לא יברך על הנחת תפילין של רש »י, שיש אומרים שאין עשיית מעשה בין הברכה לבין תחלה עשיית המצוה נחשב להפסק, וספק ברכות להקל. וכן מי שבירך בטעות ברכת להניח תפילין על תפילין של רבינו תם בסוברו שהם תפילין של רש »י, והניח תפילין של יד של רבינו תם, ובבואו להניח תפילין של ראש נוכח לדעת שהם תפילין של רבינו תם, יסלק מיד את התפילין של רבינו תם, ומיד יניח תפילין של יד של רש »י, ואין צריך לחזור ולברך על הנחת תפילין של יד של רש »י. [ילקו »י תפילין סי’ לד הערה יא. במהדורת תשס »ו עמו’ תרס. שאר »י א’ עמוד תמה

יב וכן אם עבר והניח בטעות תפילין של רבינו תם בברכה, בסוברו שהם של רש »י, והתפלל עמהם כל התפלה, ונוכח בטעותו רק אחר התפלה, יסירן ויניח תפילין של רש »י בברכה, ויקרא עמהם קריאת שמע. [ילקו »י תפילין סי’ לד הערה יב. שארית יוסף ח »א עמוד תמז

יג המוצא תפילין בשבת, במקום שאין עירוב, מכניסן זוג זוג דרך לבישה. ויש אומרים שכל זה הוא בתפילין של רש »י, אבל בתפילין של רבינו תם אינו רשאי להוציאן לרשות הרבים דרך לבישה. ויש חולקים. [ילקו »י שם סימן לד הערה יג, במהדורת תשס »ו עמו’ תריא

יד הקורא קריאת שמע עם תפילין דרבינו תם, ללא ברכות שלפניה ולאחריה, כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע עם תפילין לשיטת רבינו תם, פוסק מפני היראה ומפני הכבוד. [ילקו »י שם הער’ יד עמ’ תריב

טו המניח תפילין דרבינו תם וקורא בהם קריאת שמע, ושמע קדיש או קדושה, פוסק ועונה לכל האמנים, ולכל נוסח הקדושה. ורק לא ישיח שיחה בטלה. [ילקו »י שם הע’ טו

טז המנהג פשוט ברוב המקומות, שאין מניחין תפילין במנחה, לא של רבינו תם ולא של שימושא רבא. אולם יש הנוהגים להניח תפילין של רבינו תם במנחה. ויש שמניחין במנחה של רש »י לשיטת השימושא רבא. וכן נהג רבינו האר »י ז »ל. אולם במנחה של ערב שבת, אין להניח תפילין, כי כבר נתנוצץ קדושת השבת שהיא עצמה אות. [ילקו »י על תפילין סי’ לב הערה טז, במהדורא האלרונה עמ’ תריב

יז יש נוהגים בפורים להניח תפילין דר »ת קודם מקרא מגילה בבהכ »נ, ובשעת קריאת המגילה הם מעוטרים בתפילין דרבינו תם. אך אם אי אפשר לו להניח תפילין דרבינו תם קודם מקרא מגילה, יניחן לאחר מכן. [ילקו »י תפילין, במהדורא האחרונה סי’ לד הע’ יז עמ’ תריב

יח המניח תפילין של ר »ת, לא יניח ב’ הזוגות בכיס אחד, שהאחד מהם הוא חול, ואסור להניחו בכיס התפילין, אלא יעשה שני כיסין, וסימן לכל כיס, שלא יתן של זה בזה. [שם סי’ לד הע’ יח. עמ’ תריג

Poser une question ou laisser un commentaire