Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 37C | L’education des enfants pour les Téfilines

Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Michaël Haïm Ben Sultana

הלכות תפילין

סימן לז סעיף ג – חינוך קטן במצות תפילין

א קטן שהגיע לחינוך, ועדיין לא שלמו לו י’ג שנים, אם יודע לשמור עצמו בטהרה ובנקיות גופו, ונזהר שלא להפיח עם התפילין, מצוה על אביו לחנכו במצות תפילין שנה או שנתיים לפני שיהיה בר מצוה. וכן מנהג בני עדות המזרח בארץ ישראל, אצל כל מי שיודע לשמור את נקיות גופו. וגם אצל האשכנזים יש שנוהגים לחנך הילד להניח תפילין ב’ חודשים קודם שיהיה לבר מצוה. ובפרט אם הילד יתום שמחנכים אותו במצות תפילין חודש ימים או יותר לפני שיהיה בר מצוה, אם הוא יודע לשמור גופו בטהרה, ויהיה זה לעילוי נשמת אביו או אמו, כי ברא מזכה אבא. ובכל זה יש להזהיר לבל יצרפוהו למנין כל עוד לא שלמו לו י’ג שנים ויום אחד. [שם סי’ לז הער’ א’. שאר’י א’ עמ’ תמט

ב כאשר מחנכים את הקטן להניח תפילין, [כשהוא יודע לשמור את גופו בנקיות ולקנח יפה], יש לחנכו לברך על התפילין, כדין כל המצות שמברכים עליהן עובר לעשייתן. וכן יש לחנך את הקטן לברך על ספירת העומר, ואין לחוש שמא ישכח מלספור יום אחד. ואפילו אם הקטן שכח לספור יום אחד, יש לחנכו להמשיך לספור בברכה. ואמנם קטן שהגדיל באמצע ימי ספירת העומר, אין לו להמשיך לספור בברכה, דמאחר שנחלקו בזה האחרונים, קיימא לן לדינא סב’ל. [שם סי’ לז ס’ג הערה ב

ג נער שהגיע לי’ג שנה תמימות, כלומר ביום הראשון לשנת הארבע עשרה שלו, חייב במצות תפילין מן התורה, כשם שנתחייב בכל המצוות שבתורה ביום זה. ואף שלא הגיע זמן מעת לעת משעת לידתו, מתחייב בכל המצוות מהלילה של יום לידתו.[ילקו’י תפילין סי’ לז ס’ג הערה ג’. שאר’י א עמ’ תנ

ד נער שהגיע לגיל שלש עשרה שנה, אף שידוע שלא הביא ב’ שערות, חייב להניח תפילין. ואמנם נער כזה נחלקו הפוסקים אם יש בכוחו להוציא ידי חובה במצוה דאורייתא מי שגדול, או לא, שיש אומרים שאינו מוציא אחרים ידי חובה במצוות דאורייתא, כגון קריאת פרשת זכור וכדומה. ויש חולקים ואומרים שגם לגבי דברים שהם מן התורה, סומכים על חזקה שהביא ב’ שערות משהגיע לי’ג שנה. [ילקו’י על הלכות תפילין סי’ לז ס’ג הערה ד’. שארית יוסף חלק א’ עמוד תנא. שו’ת הריב’ש סימן קפב. שו’ת מהרי’ק סימן מז. שו’ת מהרימ’ט סימן מא. פרי מגדים סימן נה. משנה ברורה סימן נה סק’מ

ה ראוי להסביר להמון העם שאין ספק שלענין הנחת תפילין יש להתייחס אך ורק לתאריך הלידה העברי, ואף אם לפי התאריך הלועזי הנער לא הגיע לי’ג שנה תמימות, אין לעכב את הנחת התפילין. ואם אין אפשרות לערוך את סעודת הבר מצוה ביום שהנער מגיע למצוות, ומאחרין את הסעודה ליום אחר, אין לעכב את הנחת התפילין ליום החגיגה, אלא יתחיל להניח תפילין ביום שמלאו לו י’ג שנה תמימות. [או קודם לכן כמבואר לעיל]. [שם סי’ לז הע’ ה’. שאר’י א עמ’ תנא. מהרש’ל יש’ש פ’ז דב’ק

ו נער בר מצוה המניח תפילין לראשונה בחייו ביום שנעשה לבר חיובא, אינו מברך שהחיינו, שאין מברכים שהחיינו על מצוה שאדם מקיימה פעם ראשונה בחייו. [שם סי’ לז הע’ ו’. שאר’י א עמ’ תנב

ז גם המניח תפילין חדשות, אינו מברך עליהם ברכת שהחיינו. וכן המניח תפילין של רבינו תם לראשונה בחייו, אינו מברך שהחיינו. וכן מי שהיה חולה שלא יכל להניח תפילין זמן רב, כאשר הבריא וחוזר להניח תפילין אינו מברך שהחיינו. [ילקו’י על תפילין סי’ לז ס’ג הע’ ז. שאר’י א עמ’ תנד

ח קטן שאביו לא קנה לו תפילין בקטנותו, ובנו נעשה בן י’ג שנה, שוב אין על אביו מצות חינוך, דאיש הוא וחייב מעצמו בכל המצוות. ואם איש עני הוא כל ישראל חייבים בזה. [ויש מי שכתב שלגבי מצות ספירת העומר קטן שנעשה לבר מצוה באמצע ימי העומר, החינוך ממשיך גם לאחר שהגדיל. אולם מדברי התוס’ ושאר הפוסקים מבואר להדיא שלא שייך דין חינוך לאחר שהגדיל כלל, וגם במצוה שהתחיל בה קודם שהגדיל, מיד כשהגדיל פקעה מצות חינוך]. [ילקו’י על תפילין סימן לז ס’ג הערה ח

ט קטן יכול להניח תפילין של גדול, ואין זה נחשב כמוריד אותם מחומר קדושתן, אחר שהתפילין מצד עצמם קדושתם חמורה. [ילקו’י שם סי’ לז הערה ט’. שארית יוסף ח’א סימן לז

י אב שבנו הגיע לגיל י’ג שנה ויום אחד, אין לו לברך ‘שפטרני מעונשו של זה’ בשם ומלכות, אלא יאמר ברכה זו בלי שם ומלכות. וכן פשט המנהג לברך ברכה זו בלי שם ומלכות אחר עליית הבן הקטן לספר תורה, כשנעשה בר מצוה. [ומאחר שאין מזכירין שם ומלכות בברכה זו, אין שום מניעה מלנהוג כן]. [ילקו’י תפילין סי’ לז ס’ג הערה י’ עמ’ תרמב במהדורא האחרונה. ילקו’י על הלכות ברכות עמ’ תרו

Poser une question ou laisser un commentaire