Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 426E| Le temps de Birkat Halevana | Halahots 37 … 43

Ce cours est dédié à la réussite spirituelle et matérielle de Geoffrey & Sandra GUEDJ & leurs enfants

הלכות ראש חודש

סימן תכו – זמן ברכת הלבנה

לז מי שלא יכול לברך ברכת הלבנה עד ליל ששה עשר בחדש, אין לו לברך ברכת הלבנה בליל ט »ז לחדש, שיש בזה ספק ברכה לבטלה. ואף כשקורא הברכה בשם ומלכות מתוך הגמרא או הרמב »ם דרך לימודו, אסור. אך רשאי לומר ברכת הלבנה בלי הזכרת שם ומלכות. [שו »ת יביע אומר חלק ו סימן לח

לח מי שבירך ברכת הלבנה בארץ ישראל לאחר שהגיע זמנה כאן, ונסע לחוץ לארץ במקום שעדיין לא הגיע זמנה, לא יברך שוב כשיגיע זמנה שם, שכבר יצא ידי חובת ברכת הלבנה לאותו חודש. [ילקוט יוסף סוף שבת ה

לט אם אירע בליל מוצאי שבת אחד בימות הגשמים, שנשארו שנים שלשה לילות לברכת הלבנה, וענן דק היה מכסה אותה, אבל היה אפשר ליהנות מאורה, והתכונן השליח צבור לברך ולהוציא את הקהל ידי חובת ברכת הלבנה, [שהרי מעיקר הדין יכולים לברך כשענן דק מכסה את הלבנה, ורק על פי הקבלה ראוי להמתין לברך שלא יהיה אפילו ענן דק על הלבנה]. הצבור רשאים לכוין לצאת ידי חובת ברכת הלבנה בשמיעה מהשליח צבור, [באופן שיכוין עליהם] על ידי תנאי, שאם תיראה עוד הלבנה כשהיא זכה ומאירה יפה בלי עננים כלל, למחרת או לאחר מכן, באופן שיוכלו עדיין לקדשה באותו חודש, הם מכוונים שלא לצאת בברכת הלבנה זו ששומעים מהשליח צבור, ואם לאו הם מכוונים לצאת ידי חובתם. דכיון שהם רק שומעים מהשליח צבור, מהני לצאת על ידי תנאי, ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה. [ילקוט יוסף שבת כרך א’ מהדורת תשס »ד עמוד תרכה

מ בברכת הלבנה נכון לומר: ברוך יוצרֵ ך, ברוך עושֵך, ברוך קונֵך, ברוך בוראֵך, בניקוד ציר »י. וכן אומרים לנגוע בִיך. ואומרים:  »אלמלא זכו בני ישראל ». ולא אלמלא לא זכו וכו’. [ילקוט יוסף שבת כרך ה’ עמוד תיט

מא בברכת הלבנה אומרים: ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם וכו’. [ולא לעשות רצון קונם]. [ילקוט יוסף שבת כרך ה’ מהדורת תשס »ד עמוד תכ

מב מי שבירך ברכת הלבנה, ולאחר מכן חבירו ביקש ממנו שיחזור לברך ברכה זו בשבילו, אחר שאינו בקי לברכה בעצמו, אין לו לחזור ולברך ברכה זו, דבברכות השבח אין אומרים  »אף על פי שיצא מוציא ». [על פי דברי המאירי ר »ה כט. ויש מי שהעמיד אוקימתא דאיירי בברכות תפלה וכדו’, אולם לשון המאירי  »ברכות תפלה וברכות שבח והודאה וכו »’. ולכן בכל ברכות השבח לא אמרינן אע »פ שיצא מוציא. וראה בילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס »ד סימן ו’. ובילקוט יוסף על הלכות ציצית סימן ח’ הערה כה, ובירחון קול תורה סיון תשס »ד עמוד מד

מג מי שאינו יודע לברך ברכת הלבנה בעל פה, אין לו לברך בנוסח הקצר  »ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם מחדש חדשים ». אחר שמרן החיד »א נסתפק בד »ז, ויש לנו לחוש לספק ברכות. [ילקו »י שבת ה’ (מהדורת תשס »ד עמ’ תכא). ירחון קול תורה (תמוז תשס »ג עמוד מד). ושם דחה דברי מי שכתב שיכול לברך בנוסח הקצר, אחר שראה דברי המאירי וכו’. אולם גם החיד »א במחז »ב (סימן תכו סק »ד) ראה את דברי המאירי ועכ »ז נסתפק בדבר, ואיך לא נחוש לדבריו בעניני ברכה לבטלה

Poser une question ou laisser un commentaire