Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 49 | Dire des Psoukims par cœur | Hala’ha 9 – 16

Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Michaël Haïm Ben Sultana​

סימן מט – לומר פסוקי תורה בעל פה

ט יש אומרים שבזמן שהשליח צבור קורא בתורה [מתוך הכתב] מותר לאחרים השומעים את קריאתו לקרוא עמו מלה במלה בלחש, אף אם קוראים בעל פה, שהרי אינם מוציאים אחרים ידי חובתן, וגם מאחר ונסמכים על קריאת השליח צבור הקורא מתוך הכתב. ולכתחלה יש להזהר גם בזה לקרוא מתוך החומש. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר הל’ פסד’ז, סי’ מ הערה ט. שארית יוסף ח’ב עמ’ יט

י רבים נהגו לומר פרקי תהלים בעל פה, ולא חששו בזה משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. ויש להם על מה לסמוך, מאחר שהוא דרך תפלה ותחנונים, וגם אינו מתכוין להוציא ידי חובה את אחרים, וגם הפסוקים שגורים בפיו. אולם הממתין לאיזה דבר הנצרך, וחושש על ביטול הזמן, נכון יותר שישנן פרקי משנה בעל פה, וזה עדיף מאשר לומר פרקי תהלים בעל פה. ורק אם אינו יודע פרקי משנה בעל פה, מותר לו לומר פרקי תהלים אף בפרקים שאינן שגורים בפי כל. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ מט הערה י’. שארית יוסף חלק ב’ עמוד כ

יא לפיכך הנמצא בבית האסורים ומתבטל מלימוד תורה, ואינו יודע לומר פרקי משנה בעל פה, מותר לו לומר פרקי תהלים בעל פה. וכן הנוסע באוטובוס רשאי לומר תהלים בעל פה. וכל המתפלל על חולה על קברות הצדיקים, או המתפלל על קבר הוריו ביום השבעה או השלשים לפטירתם, או ביום השנה, וכדומה, מותר לו לומר פרקי תהלים בעל פה. [ילקו’י שם. שאר’י ח’ב עמ’ כ

יב סומא מותר לו לקרוא פסוקים בעל פה, משום עת לעשות לה’ הפרו תורתך. וכן זקן שכהו עיניו מראות, וקשה לו מאד לקרוא מתוך ספר, וגם קשה לו מאד ללמוד גמ’ ופוסקים, יכול לומר בעל פה פסוקי תורה. ומכל מקום אין להעלות סומא לספר תורה, אחר שאינו יכול לקרוא מתוך הכתב. שמאחר ואין מנהג ברור להעלות סומא לספר תורה, ודברי האחרונים סותרים זה את זה, יש להעמיד הדבר על עיקר הדין דשב ואל תעשה עדיף, וכיון שהוא שומע ברכות העולים לספר תורה וקריאת התורה מפי השליח צבור ומכוין לבו אליהם הרי הוא יוצא ידי חובתו כאילו עלה בעצמו. ומכל מקום אם עלה לספר תורה לא ירד, ואין גוערים בו, כיון שיש לו על מה שיסמוך [ובילקוט יוסף חלק ב’ כתבנו שהמנהג שהסומא עולה לתורה, אך מרן אאמו’ר חזר בו, וכיום דעתו כנז’, ואין להתחשב במנהג]. [ילקו’י תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ מט הערה יב. עמ’ קעא. שאר’י ח’ב עמוד כא

יג המקילים לומר בעל פה פרשיות ‘קדש לי’’והיה כי יביאך’ עם התפילין, יש להם סמך. ומכל מקום היכא דאפשר ראוי יותר לאומרם מתוך הכתב. [ילקו’י שם סימן מט הערה יג. שאר’י ח’ב עמוד כב

יד מותר לקרוא תרגום בעל פה, שאינו בכלל האיסור. [ילקו’י סי’ מט הערה יד. שאר’י חלק ב’ עמוד כב

טו האר’י ז’ל היה תמיד מתפלל מתוך הסידור, ולא בעל פה, כדי שיוכל לכוין יותר. וגם היה אומר כל דבר שבמקרא בטעמים של אותה פרשה. וכן כל דבר שבמשנה היה אומר בניגון משנה. ומעולם לא הגביה קולו בקול רם בתפלה, כדי להורות ההכנעה לפני השי’ת, זולת בשבת שהיה מרים קולו יותר מעט מימי החול בנעימה, מפני כבוד השבת. [ילקו’י שם, סי’ מט הע’ טו. שאר’י ח’ב עמ’ כג

טז אף על פי שדברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן, מכל מקום משום עת לעשות לה’ הקילו לכתוב תורה שבעל פה, וספרי פוסקים. ויש אומרים שהמחבר ספר ומערב במחשבתו כדי להתגדל ולהתכבד, עובר משום דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. ויש שחלקו על זה. שהואיל והותר הותר. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ מט הערה טז. שארית יוסף ח’ב עמ’ יח

יז מותר לכתוב תשובה בהלכה, או בפלפול, על מנת למוסרה לועדת רבנים ולקבל מילגה, ואין בזה חשש משום דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן. וכן מותר לערוך מחקר תורני על מנת לקבל תואר כבוד וכדומה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסוקי דזמרה עמוד קפה, סי’ מט הערה יז

Poser une question ou laisser un commentaire