Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 51 | Lois de Barouh Chéamar à Ichtabah | Hala’ha 31 – 43

Ce cours est dédié pour la Réfoua Chéléma de
"Shirley Rose Tsipora Haya Bat Myriam SEBBAN"

סימן נא – דין התפלה מברוך שאמר עד ישתבח

לא בנוסח ברוך שאמר יש לומר: ‘המהולל בפה עמו’ ולא בפי עמו, כי מלת בפה גימטריה פ’ז, כמנין פ’ז תיבות שיש בברוך שאמר. וצריך לומר תשבחות התי’ו בחיריק ולא בשורוק. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תפד. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לא. עמוד ריט

לב מנהגינו לומר מזמור לתודה אחר ברוך שאמר גם בערב פסח, ובערב ראש השנה וערב יום הכפורים. ואף שאין תודה קריבה בערב פסח משום החמץ שבה, מכל מקום מזמור זה אינו נאמר לשם קרבן תודה, אלא לשם הודאה. אבל בשבתות וימים טובים, אין אומרים מזמור לתודה, אלא מתחילים ב’מזמור שיר ליום השבת’. ויש אומרים שבראש השנה ויום הכפורים יש לומר מזמור לתודה, משום שנאמר בו הריעו לה’ כל הארץ, אך אין מנהגינו כן. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תפה. ילקוט יוסף מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לב. עמוד רכ

לג יש להורות לנשים הספרדיות שלא תברכנה ברכת ברוך שאמר וישתבח, וכן ברכות קריאת שמע שחרית וערבית, ואם ירצו להחמיר על עצמן לאומרם, לא יברכו ברכות ברוך שאמר וישתבח בשם ומלכות, אלא תאמרנה הברכות ללא שם ומלכות, או שידלגו פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע. ואף על פי שיש מרבני זמנינו האומרים שבברכות השבח רשאות הנשים לברך, מכל מקום יש חולקים, וכלל גדול הוא ספק ברכות להקל. אך הנשים של עדות האשכנזים הרוצות לברך ברוך שאמר וישתבח על פסוקי דזמרה רשאות, שיש להן על מה שיסמוכו. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תפה. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לג. עמוד רכ

לד השומע ברכות פסוקי דזמרה או ברכות קריאת שמע מפי אשה הנוהגת לברך ברכות אלו, יענה אמן אחר הברכות, ואין לחוש בזה לאמן יתומה, אחר שלגבי עניית אמן יש לסמוך על ספק ספיקא. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לד. עמוד רלו

לה העומד בפסוקי דזמרה, ועדיין לא קרא קריאת שמע, ואם ימתין עד שיסיים פסוקי דזמרה יעבור זמן קריאת שמע, יכול להפסיק בפסוקי דזמרה לקרוא קריאת שמע בזמנה. ופוסק לומר את כל הפרשיות. ואפילו אם יעבור זמן קריאת שמע רק אליבא דהמגן אברהם, אבל אליבא דהגר’א לא יעבור הזמן, אפילו הכי פוסק לומר קריאת שמע באמצע פסוקי דזמרה. ומיהו אם יש עדיין שהות קצת באופן שאם ידלג מן הזמירות ויאמר אחר ברוך שאמר תהלה לדוד וישתבח, ובין ישתבח ליוצר יוכל לקוראה בעונתה לכולי עלמא, ודאי דהכי עדיף טפי. אבל אם אין שהות כל כך, ומוכרח להפסיק באמצע פסוקי דזמרה, יפסיק לקרוא כל פרשיותיה, אפילו אם הדבר ספק אם יעבור זמנה, דספיקא דאורייתא עדיף מודאי דרבנן. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תפז. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לה. עמוד רלז

לו העומד באמצע פסוקי דזמרה, ושומע חתימת ברכה מחבירו העומד בתפלת שמונה עשרה [באופן שמגביה קצת את קולו בתפלת הלחש], יפסיק לענות אמן. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תפט. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לו. עמוד רלט

לז העומד באמצע פסוקי דזמרה, וקראוהו למפטיר, ועלה לתורה, צריך שיקרא גם את ההפטרה בברכותיה, ולא יתן לאחר לקרוא את ההפטרה. ואם העולה לא יודע לקרוא ההפטרה, בשעת הדחק יתנו לאחר שיודע לקרוא שיקרא את ההפטרה, אבל העולה עצמו הוא זה שיברך לפניה ולאחריה ויקרא עמו מלה במלה בלחש. [שאר’י ח’א עמוד תצ. ילקו’י הל’ פסד’ז, סי’ נא הע’ לז. עמוד רמ

לח העומד בפסוקי דזמרה או בקריאת שמע וברכותיה, והציבור הגיעו לקריאת התורה, ואין מי שיקרא להם בתורה, אף על פי שמהדין יכול להפסיק לקרוא להם אף באמצע הפרק, מכל מקום נכון להשתדל לסיים הפרק ולהפסיק בבין הפרקים, וכמבואר בילקוט יוסף חלק ב’. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תצ. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לח. עמוד רמא

לט העוסק בפסוקי דזמרה, או בקריאת שמע וברכותיה, והשליח צבור הגיע לברכת כהנים, ראוי שיעמוד וישמע את ברכת הכהנים, שהיא בכלל דברים שבקדושה. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תצא. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה לט. עמוד רמא

מ מי שנתאחר לבוא לבית הכנסת והתחיל להתפלל ביחידות, ובאמצע פסוקי דזמרה הגיעו הצבור לקדיש יתום שלפני עלינו לשבח, והוא נמצא בתוך י’ב חודש לפטירת אביו או אמו, רשאי להפסיק בין מזמור למזמור לומר הקדיש. וכן הדין בבין הפרקים של קריאת שמע וברכותיה. [שארית יוסף חלק א’ עמוד תצב. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה מ. עמוד רמב

מא מי ששכח לומר ברוך שאמר והתחיל באמירת פסוקי דזמרה, ונזכר באמצע פסוקי דזמרה, או אפילו באמצע השירה, מברך שם ברוך שאמר, וממשיך בפסוקי דזמרה ומסיים בישתבח כנהוג. אבל אם סיים השירה ואז נזכר, לא יברך ברוך שאמר וישתבח. [שארית יוסף ח’א עמ’ תצג. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה מא. עמוד רמב

מב והוא הדין להלל, שאם שכח לברך לפניו [בימים שגומרים בהם את ההלל], ונזכר באמצע ההלל מברך לגמור את ההלל וממשיך בקריאת ההלל, וחותם ביהללוך, אך אם סיים את כל ההלל, ואז נזכר שלא בירך לפניו, לא יברך לא ברכת לגמור את ההלל, ולא ברכת יהללוך. [שאר’י ח’א עמ’ תצד. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה מב. עמוד רמד

מג כבר נתבאר לעיל שהנצרך לנקביו באמצע פסוקי דזמרה, ילך בין מזמור למזמור, וכשיחזור יטול ידיו, ואם הוא חושש שמא ישכח מלברך אשר יצר אם יניח ברכה זו לברך אותה לפני ברכת יוצר, יש לו לברך אשר יצר מיד אחר שנטל ידיו. [שאר’י ח’א עמ’ תצה. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נא הערה מג. עמוד רמד

Poser une question ou laisser un commentaire