Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 56| Comment répondre au Kaddish ? Lois sur le Kaddish| Hala’ha 10 – 15

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

סימן נו – דין עניית הקדיש על ידי הקהל, ועוד מדיני הקדיש

י בעת אמירת הקדיש נכון להחמיר להשוות הרגלים כמו בתפלה, שיהיה נראה כאילו אינן אלא אחת, כדי להדמות למלאכים שנאמר בהם ורגליהם רגל ישרה (כדאיתא בברכות י:). ואותם המתחילים לומר קדיש כשהם בישיבה או בהילוך, לא טוב הם עושים. [ילקו’י תשס’ד, סי’ נו הע’ י’ עמ’ שפה

יא כשאומר השליח צבור קדיש, אין הקהל חייבים לעמוד, כדי לענות אמן יהא שמיה רבא מעומד, אלא רשאים לענות אמן יהא שמיה רבא כשהם יושבים. וכן המנהג פשוט אצל הספרדים ועדות המזרח, ומנהגינו מיוסד על פי דעת רבינו האר’י ז’ל וגדולי האחרונים. ורק מי שהיה עומד והתחילו לומר קדיש כשהוא עומד, לא ישב עד שיענה אמן יהא שמיה רבא עד דאמירן בעלמא, ואחר כך ישב. וכן אם עמד בקדיש מלא קומתו לכבוד תלמיד חכם או זקן, ישאר עומד עד שיסים לענות אמן יהא שמיה רבא, ואחר כך ישב. וכל זה כשקם מלא קומתו, [כגון שקם מפני שיבה], אבל אם קם בהידור בעלמא, אין צריך לעמוד כדי לענות. והרואה את חבירו שבא לישב באמצע הקדיש, נכון שיזכירנו שצריך לעמוד עד שיסיים עניית יהא שמיה רבא. וכן נוהגים על פי הקבלה לעמוד בשעת אמירת קדיש וברכו שלפני תפלת ערבית של ליל שבת, כדי לקבל שבת בתוספת הרוח. ומנהג האשכנזים כדעת הרמ’א, לעמוד בשעה שעונים קדיש וברכו, וספרדי שמתפלל עם אשכנזים, נכון שיעמוד גם הוא עמהם בעת אמירת קדיש וברכו, כדי שלא יהיה בכלל יושב בין העומדים. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נו הע’ יא עמוד שפז, שאר’י ח’ב עמ’ עט

יב יש להפסיק מעט בין אמן ליהא שמיה רבא, היות והאמן שעונה היא ענייה על מה שאמר השליח צבור, ויהא שמיה רבא הוא התחלת שבח בפני עצמו. ועל השליח צבור [וכן על כל אומר קדיש] להמתין מעט קודם שימשיך לומר יהא שמיה רבא וכו’, ויאמר יהא שמיה רבא בנחת, לאט לאט, ולא במרוצה, כדי שהקהל יספיקו לענות עד דאמירן בעלמא [לפי מנהגינו], ואחר כך יענו גם כן אמן אחר שמיה דקודשא בריך הוא. והאומר הקדיש במרוצה עליו נאמר חוטא אחד יאבד טובה הרבה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נו הערה יב עמוד שצ, שאר’י ח’ב עמ’ פ

יג מי שהיה עונה יהא שמיה רבא מברך, ובטרם שסיים לומר עד ‘דאמירן בעלמא’, הגיע שליח צבור ל’שמיה דקודשא בריך הוא’, לא יענה אמן, כי עניית אמן שלאחר ‘שמיה דקודשא בריך הוא’ אינה חיובית כל כך לפי הדין, ומכיון שעודנו עוסק בעניית אמן יהא שמיה רבא מברך, ולא השלים כ’ח תיבות, דהיינו עד דאמירן בעלמא, אין לו להפסיק לענות אמן זו. [וכן דעת רבינו האר’י בשער הכוונות]. אבל אם החזן או אומר הקדיש ממהר מאד, והגיע לסיום חצי קדיש, ואמר ‘דאמירן בעלמא ואמרו אמן’, והוא עודנו באמצע כ’ח תיבות של יהא שמיה רבא מברך, יפסיק ויענה אמן, שאמן זה שהוא סיום חצי קדיש, הכרחי לענותו, שהכל הולך אחר החתום. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נו הערה יג, שאר’י ח’ב עמ’ פא

יד השליח צבור עצמו אומר יהא שמיה רבא, אך אינו אומר ‘אמן’. [ילקו’י מהדורת תשס’ד הל’ פסד’ז, סי’ נו הערה יד עמוד שצב, שאר’י ח’ב עמ’ פא

טו אף על פי שלדעת מרן השלחן ערוך יש לענות אמן בקדיש אחר יתברך, מכל מקום מנהגינו על פי הקבלה שלא לענות אמן אחר יתברך, אלא אחר בריך הוא, וכן ציוה המגיד למרן הבית יוסף. ובעניית יהא שמיה רבא מנהגינו לענות עד דאמירן בעלמא. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נו הערה טו עמוד שצב, שאר’י ח’ב עמ’ פב

Poser une question ou laisser un commentaire