Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 59| Lois des Berahots du Chema| Hala’ha 1 – 10

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

סימן נט – הלכות ברכות ק’ש

א ברכה ראשונה ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חֹשך, ותקנו לומר ובורא חֹשך כדי להזכיר מדת לילה ביום ומדת יום בלילה. וחותם ברוך אתה ה’ יוצר המאורות. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה א’ עמו’ תס

ב כשאומר יוצר אור בברכת יוצר יש אומרים שימשמש בתפילין של יד בלבד. ויש הנוהגים למשמש בתפילין של יד כשאומר יוצר אור, ומנשק, וכשאומר ובורא חושך ממשמש בתפילין של ראש ומנשק. ויש להם על מה שיסמוכו, ואין צריך לבטל מנהגם. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ב’ עמו’ תסא. שאר’י ח’ב עמוד קכז

ג המתפלל עם הצבור תפלת ערבית, אין לו לענות אמן אחר ברכת יוצר המאורות של השליח צבור, וכן אחר ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואחר מעריב ערבים, ואוהב את עמו ישראל. שאין לענות אמן דברכות אפילו בבין הפרקים של קריאת שמע וברכותיה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ג’ עמו’ תסב. שאר’י ח’ב עמוד קכז

ד בנוסח ברכות קריאת שמע יש נוהגים לומר: ‘בשפה ברורה ובנעימה’, [ומפסיק], ‘קדושה כולם כאחד’ וכו’. ויש להפסיק בין תיבת ובנעימה, לתיבת קדושה. כי תיבת קדוש חוזרת על כולם כאחד. ובתיבת קדושה תהיה הדל’ת בניקוד שורוק. וכן דעת רבותינו המקובלים. ויש נוהגים לומר כדעת מרן הבית יוסף: בשפה ברורה ובנעימה קדושה, [הדל’ת בחולם], ומפסיק, ואחר כך אומר: כולם וכו’. ותיבת קדושה חוזרת על בשפה ברורה ובנעימה, ודעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ד’ עמו’ תסד. שאר’י ח’ב עמ’ קכט

ה צריך לומר בברכת יוצר ‘רצון קוניהם’, ולא לומר רצון קונם. וכן בברכת הלבנה אומרים: ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ה’ עמו’ תסה

ו יש אומרים שצריך לומר בנוסח ברכת יוצר ‘מתנשאים לעומתם, משבחים ומפארים, וכו’’. אך אין המנהג כן, והנח להם לישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ו’ עמו’ תסו

ז יש לומר לאל ברוך נעימות יתנו, בניקוד קמ’ץ תחת תיבת הלמ’ד של תיבת לאל, ולא בניקוד שוא. ובתיבת למלך אל חי יאמר הלמ’ד בפתח. ומה שכתבו תלמידי רבינו האר’י לאומרו בקמץ, הוא לפי מבטא הספרדים שההבדל בין קמץ לפתח אינו ניכר כל כך. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ז’ עמו’ תסז. שאר’י ח’ב עמוד קל

ח ברכה שניה שהיא ברכת אהבת עולם, אינה פותחת בברוך, לפי שהיא סמוכה לברכת יוצר אור

ט מנהגינו לומר ‘אהבת עולם’. ומנהג האשכנזים לומר אהבה רבה. וכל זה בשחרית, אבל בתפלת ערבית הכל אומרים אהבת עולם. ומכל מקום אם טעו ואמרו אהבת עולם או אהבה רבה, יצאו ידי חובה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה ט’ עמו’ תסח. שאר’י ח’ב עמו’ קלא

י מי שטעה והקדים ברכת אהבת עולם לברכת יוצר אור, אפילו עדיין לא חתם הבוחר בעמו ישראל באהבה, יסיים הברכה, ואחר כך יאמר ברכת יוצר אור, ויקרא קריאת שמע. שאין סדר הברכות מעכב. וכן בערבית, אם טעה והקדים ברכת אהבת עולם לברכת אשר בדברו, אחר שיסיים ברכת אהבת עולם יברך ברכת אשר בדברו. וכן אם הקדים ברכת השכיבנו, יאמר אחר כך ברכת אמת ואמונה. ומי שהתפלל ערבית וקרא עמהם קריאת שמע וברכות שלאחריה. והתפלל עמהם שמונה עשרה, אין לו לברך ברכות שלפניה אחר תפלת שמונה עשרה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הלכות פסד’ז, סי’ נט הערה י’ עמו’ תסט. שאר’י ח’ב עמוד קלב

Poser une question ou laisser un commentaire