Accueil HalakhaYalkout YossefChapitre 6 | Beraha Acher Yatsar Yalkout Yossef | Chap 6 | Beraha Acher Yatsar | Hala’ha 1 – 10

Ce cours est dédié pour remercier Hachem de la Refoua Chelema de Sandra Rahel Bat Simha Braha

סימן ו – דין ברכת אשר יצר ואלהי נשמה

א אחר עשיית צרכיו, גדולים או קטנים, צריך ליטול ידיו ולברך אשר יצר וכו’. ויתבונן בחכמה הנפלאה של הקדוש ברוך הוא שבה נעשה האדם על כל מערכותיו הגופניות, המורכבות מתאים רבים, וכל תא פועל באופן מדוייק, ויש תאים רבים המגינים על הגוף מאלפי חיידקים הנכנסים לגוף בכל רגע, ועל כל זה יש להודות להקדוש ברוך הוא בשמחה על הטובה הזו. ומודה על מערכת העיכול שבגופו, שהיא המצילתו מכל מיני חולאים וגורמת לו שיחיה. ומזכירים בברכה זו לפני כסא כבודך, להוציא מדעת הכופרים האומרים שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם השפל. ומפליא לעשות, במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, וזאת בזכות שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. [ילקו’י השכמת הבוקר עמו’ תפא

ב כבר נתבאר לעיל שאין צריך כלי לנטילה זו, אלא יוכל ליטול מהברז. ומכל מקום יטול ג’ פעמים. והמחמיר ליטול מכלי, תבוא עליו ברכה. [ילקו’י השכמת הבוקר עמוד תפב

ג גם הנשים חייבות בברכת אשר יצר שנתקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה. וכן יש לחנך את הקטנים שיטלו ידיהם אחר שעשו צרכיהם, ויברכו ברכת אשר יצר. ועל הנשים ללמוד ברכה זו בעל פה, כי היא צריכה מאד, ונעשה בה תיקון גדול, וכל אדם צריך להבין את פירוש הפשטי של נוסח הברכה, שידע מה הוא אומר. [ילקו’י על הלכות השכמת הבוקר עמוד תפה, שארית יוסף ח’א עמוד עד

ד העושה צרכיו, בין גדולים בין קטנים, ושכח לברך מיד ברכת ‘אשר יצר’, אם נזכר תוך שיעור פרסה [דהיינו שבעים ושתים דקות], יברך אשר יצר, ואם לאו לא יברך. והשומע ברכת אשר יצר מחבירו המברך לאחר שיעור פרסה, לא יענה אחריו, מספק אמן יתומה. ואם נתעורר שוב לנקביו בתוך השיעור הנ’ל לא יברך ‘אשר יצר’ עד לאחר שיסך רגליו. [ילקו’י שאר’י ח’א עמוד עד. ילקו’י הל’ השכמת הבוקר, תשס’ד עמוד תפו. וראה בהערה באורך בענין הכלל אילו היה מרן רואה דברי הראשונים שנעלמו ממנו היה חוזר בו. שמקור כלל ה מדברי המהרי’ק והרמ’א בחו’מ סי’ כה. ועוד ראה שם בענין מנהגינו שעושים יחוד רק אחר החתונה, ולא אחר החופה מיד

ה מי שהוצרך לנקביו ואם יברך אשר יצר יפסיד תפלה בצבור, ואם יניח את הברכה לאחר התפלה, יש לחוש שמא ישכח מלברך, יברך עכשיו אשר יצר, ואחר כך יזדרז להתפלל עם הצבור, ואם יצטרך, ידלג כמה מהמזמורים, [ראה להלן סימן נט], כדי שיוכל להספיק להתפלל בצבור. אך אם נותן סימן ולא ישכח מלברך אחר התפלה, וגם לא יעברו ע’ב דקות, עדיף שיניח את ברכת אשר יצר לאחר התפלה, ויתפלל כסדר בלא דילוגים. וכן מי שענה בתפלת ערבית ברוך ה’ המבורך לעולם ועד, והוצרך לנקביו, יניח ברכת אשר יצר לאחר ערבית. ורק אם יש חשש שישכח מלברך, יברך קודם שיתחיל ברכת אשר בדברו. [ילקו’י על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס’ד, עמוד תקב

ו בברכת אשר יצר יש הנוהגים לומר ‘אֵי אפשר’ א’ בצירי, [או סגו’ל], ויש הנוהגים לומר אִי אפשר, הא’ בניקוד חיריק, ואין הכרע בדבר, ומי שאומר בניקוד חיריק יש לו על מה לסמוך, וכן מי שאומר בניקוד צירי יש לו על מה לסמוך. [ילקו’י שם עמוד תקג

ז מנהגינו לומר ‘אפילו שעה אחת’. והטעם לזה, שגבול יש לאדם שיכולים נקביו ליסתם ולא ימות, וכיון שעבר אותו גבול אי אפשר להתקיים יותר אפילו שעה אחת. ועוד, שהרי יש איברים שאם נפתחים או נסתמים אי אפשר להתקיים שעה אחת. ואין לשנות מן המנהג. [ויש אומרים שעה אחת א’ בניקוד סגול, ויש אומרים בניקוד פת’ח]. [שם תקד

ח מנהגינו לחתום ‘רופא כל בשר ומפליא לעשות’, וכן הוא הגירסא בגמרא ובהרי’ף והרמב’ם. ויש גורסים: ‘רופא חולי כל בשר’, אך אין לשנות מהמנהג. [שאר’י ח’א עמ’ עו. ילקו’י השכמת הבוקר עמ’ תקה

ט מי שטעה ולא סיים בברכת אשר יצר ‘ומפליא לעשות’ אינו חוזר לברך, דספק ברכות להקל. [ילקו’י השכמת הבוקר עמ’ תקה

י ראוי ונכון שלא ינגב את ידיו בעת שמברך אשר יצר, שאין להתעסק בשום עסק באמצע ברכה שאדם מברך. ובפרט במי שיודע שיכוין יותר אם יברך אחר הניגוב, שיש לו להמתין מלברך עד אחר שינגב ידיו. ויש מי שאומר דמאחר והניגוב שייך לברכת אשר יצר, אין קפידא לנגב באמצע הברכה. ומיהו המקילים לנגב הידים באמצע הברכה יש להם על מה שיסמוכו. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס’ד עמ’ תקז].

Poser une question ou laisser un commentaire