Accueil HalakhaYalkout YossefChapitre 7 | Beraha Acher Yatsar après Netilat yadaïm Yalkout Yossef | Chap 7 | Beraha Acher Yatsar après Netilat Yadaïm | Hala’ha 11 – 16

Ce cours est dédié pour la réussite, la santé et un Zivoug Hagun pour Laura Esther Bat Simha Braha

סימן ז’ – לברך אשר יצר כל היום אחר הטלת מים

יא הטיל מים ושכח לברך אשר יצר, ואחר איזה זמן [פחות משיעור שעה וחומש] הוצרך שוב להטיל מים, יש אומרים שקודם יברך אשר יצר, ואחר כך יטיל מימיו, ויחזור לברך אשר יצר. וי’א דבאופן כזה ילך להטיל שוב את מימיו, ויברך לבסוף ברכה אחת שתפטור את ב’ החיובים שנתחייב בברכה זו. [ילקוט יוסף השכמת הבוקר מהדו’ תשס’ד עמ’ תקלה

יב מי שיצא מבית הכסא ולא היה לו מים לנטילת ידיו, ומנקה ידיו במידי דמנקי, אף על פי כן יברך אשר יצר, באופן שמנקה ידיו היטב שלא נשאר שם לכלוך כלל. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר עמוד תקלו. שארית יוסף חלק א’ עמוד פא

יג מי שנסתפק אם בירך ‘אשר יצר’ או לא, לא יברך בשם ומלכות, דספק ברכות להקל. אך יכול להרהר הברכה בלבו [אף מתוך הסידור]. [ילקו’י על הלכות השכמת הבוקר עמוד תקלו

יד מי שהרהר ברכת אשר יצר בלבו, אף שלכתחלה לא טוב עשה בעמיו, מכל מקום שוב אינו יכול לברך ברכה זו בפיו. ואם יש שם אחר שהוצרך לנקביו ומברך אשר יצר, יבקש ממנו שיכוין עליו להוציאו, וגם הוא יכוין לצאת, ויצא ידי חובה גם לדעת הסוברים [מרן הש’ע] דהרהור לאו כדיבור דמי. [ילקו’י ח’א, מהדורת תשמ’ה, עמוד יג. וילקו’י מהדורת תשס’ד, על הלכות השכמת הבוקר עמוד תקלז

טו הנמצא באמצע ברכת אשר יצר, לאחר שהתחיל בתיבות אשר יצר, ושמע קדיש או קדושה, פוסק ועונה כמו בקריאת שמע וברכותיה. שדין ברכת אשר יצר כברכות ארוכות שפוסקים בהם לקדיש ולקדושה. ועונה רק חמשה אמנים ראשונים שבקדיש, ויהא שמיה רבה עד יתברך, וקדוש וברוך בלבד. ואם חתם ברוך אתה ה’, ושמע קדיש או קדושה בטרם סיים רופא כל בשר וכו’, לא יענה לקדיש ולקדושה. [ילקו’י על השכמת הבוקר, מהדורת תשס’ד, עמוד תקלח, שאר’י ח’א עמוד פב

טז אונן שעשה צרכיו אינו מברך ‘אשר יצר’, אבל נוטל ידיו. ואף אם המת נקבר תוך שיעור מהלך פרסה מעשיית צרכיו, אין לברך אשר יצר, דספק ברכות להקל. [ילקו’י על הלכות השכמת הבוקר עמוד תקלח. ילקו’י הל’ אבלות תשס’ד, דיני אונן

Poser une question ou laisser un commentaire