Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 90| L’endroit de la Tefila | Hala’ha 16 – 25

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

הלכות תפילה

סימן צ’ – מקום התפלה

טז לא יכנס לבית הכנסת בריצה, אלא יעצור בכניסה וילך באימה כנכנס לפני המלך. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שה. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ, הערה טז, תפלה כרך א’, עמוד קעט

יז היוצא מבית הכנסת אסור לו לרוץ, או לפסוע פסיעה גסה, שמראה עצמו שעיכוב בית הכנסת דומה עליו כמשאוי. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שה. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סי’ צ, הע’ יז, תפלה כרך א’, עמ’ קעט

יח אם יוצא מבית הכנסת על מנת לחזור, מצוה לרוץ כדי למהר לחזור, אף שהרואים אינם יודעים את סיבת הריצה. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שו. ילקו’י, מהדורת תשס’ד, סי’ צ, הערה יח, תפלה כרך א’, עמ’ קפ

יט וכן היוצא מבית הכנסת על מנת ללכת לבית המדרש, מותר לו לרוץ מבית הכנסת מיד, ואין צריך שיתחיל במרוצתו במחצית הדרך. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שז. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ, הערה יט, תפלה כרך א’, עמוד קפא

כ יש אומרים שאין יוצאים ידי חובת מצות ריצה לבית הכנסת בנסיעה במכונית, ועל כן טוב לחנות בסמוך לבית הכנסת, ולקיים משם את המצוה ברגליו. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שז. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ, הערה כ, תפלה כרך א’, עמוד קפא

כא הרץ לבית הכנסת בשבת והזיק לחבירו דרך ריצתו, יש אומרים שחייב לשלם, שלא פטרו את הרץ לדבר מצוה אלא כשהוא רץ בערב שבת בין השמשות, שהוא טרוד ונחפז להכנת צרכי שבת, אבל בשאר ריצות חייב לשלם את הנזק. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שט. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ’, הערה כא, תפלה כרך א’, עמוד קפג

כב ישכים אדם לבית הכנסת כדי שימנה עם עשרה הראשונים. וכל זה דוקא כשהוא מתפלל עמהם, אבל כשהתפלל כבר ומגיע לבית הכנסת לצורך איזה ענין, אין צריך להקפיד להגיע מעשרה הראשונים המתפללים במקום באותה שעה. וכן אם יודע שאם יגיע מעשרה ראשונים יטרידו אותו בדיבורים קודם התפלה, עדיף שימנע מלהגיע בין עשרה ראשונים. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שט. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ, הערה כב, תפלה כרך א’, עמוד קפג

כג היכא דאפשר מצוה לבוא לבית הכנסת כשהוא עטור בטלית ותפילין, ויש אומרים שמצוה זו קודמת למצות עשרה ראשונים. [ולכן האר’י ז’ל לא היה נכנס עם עשרה הראשונים, מאחר שהיה צריך להניח תפילין קודם, ועדיין לא הגיע זמן הנחת תפילין]. ויש חולקים ואומרים דמצות עשרה ראשונים קודמת למצוה לבוא לבית הכנסת כשהוא מעוטר בתפילין. ולדינא נראה יותר כסברא ראשונה, כמבואר בילקוט יוסף על הלכות תפילין, סימן כה. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שיא. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ’. הערה כג, תפלה כרך א’, עמוד קפו

כד יש שמקפידים להתאסף עשרה ביחד ולהכנס יחד לבית הכנסת, והוא על פי המבואר בזוהר הקדוש. ותבוא עליהם ברכה. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שיא. ילקו’י שם סי’ צ, הע’ טז, תפלה כרך א’, עמ’ קפז

כה אף אם היו כבר עשרה בבית הכנסת, כל המקדים לבוא אחריהם מעלתו גדולה. [שארית יוסף ח’ב עמ’ שיא. ילקוט יוסף, מהדורת תשס’ד, סימן צ, הערה כה, תפלה כרך א’, עמוד קפז

Poser une question ou laisser un commentaire