Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 93| Préparation à la prière

Ce cours est dédié à la mémoire de Adolphe Pinhas Ben Israel GUEDJ

הלכות תפילה

סימן צג – הכנות לתפלה

א כתב מרן בשלחן ערוך: ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל, כדי שיכוין לבו למקום. ושעה אחת אחר התפלה, כדי שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה. ע »כ. ויש אומרים שדי שיעשה כן זמן מועט, כדי שישים אל לבו לפני מי הוא מתכונן להתפלל. ויש מי שכתב, דבזמן הזה שקודם התפלה אומרים פרשיות התורה, ומשניות ושירות ותשבחות, זה עולה לשהיית שעה אחת קודם התפלה, ואחרי התפלה אומרים אשרי וקדושה דסידרא וכו’, ויעלה לשעה אחר התפלה. [שארית יוסף חלק ב’ עמוד שפ. ילקוט יוסף סי’ צג הערה א’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א’, עמו’ שלג

ב מצוה מן המובחר שלא לעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה, ואם אינו יכול להכניס בלבו אימה והכנעה, על כל פנים לא יעמוד להתפלל מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים. ולא מתוך כעס, אלא מתוך שמחה, כגון דברי תנחומין של תורה סמוך לגאולת מצרים, או סמוך לתהלה לדוד שכתוב בו: רצון יראיו יעשה וגו’, שומר ה’ את כל אוהביו. [שארית יוסף חלק ב’ עמוד שעו. ילקוט יוסף סימן צג הערה ב’, במהדורת תשס »ד תפלה כרך א’ עמו’ שלד

ג לכתחלה אין לעמוד להתפלל מתוך פלפול של הלכה כשאין הדברים ברורים אצלו, כדי שלא יטרד בתפלתו. ומכל מקום אם התחילו הצבור להתפלל יתפלל עמהם, ובפרט עכשיו שאין אנו מכוונים כל כך בתפלה. [שארית יוסף ח »ב עמו’ שעו, שפא. ילקו »י סי’ צג הערה ג’ במהדורת תשס »ד עמו’ שלח

ד כבר נתבאר לעיל [סימן ע’] שהעוסק בצרכי רבים פטור מקריאת שמע ותפלה, לפיכך אם היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמע ותפלה, לא יפסיק, אפילו כשרואה שיעבור זמן קריאת שמע ותפלה, אלא יסיים עסקיו, ואחר כך אם נשאר עוד זמן יקרא קריאת שמע ויתפלל, ואם עבר הזמן יש אומרים שהוא פטור מתפלת תשלומין בתפלה הסמוכה, ויש חולקים. ולכן יתפלל תפלת תשלומין עם התפלה הסמוכה בתנאי של נדבה. [שאר »י ח »ב עמו’ שעט. ילקו »י סי’ צג הערה ד’ תשס »ד עמו’ שלח

ה כבר נתבאר לעיל [סימן ע’] מחלוקת האחרונים בשליחי מוסדות תורה העסוקים בגביית כסף למוסדותיהם, אם הם פטורים מתפלה ומק »ש, בעת שהם טרודים בגביית תרומות למוסדותיהם. או לא. ויש שפטרום מחיובים אלה, ורק לאחר שגמרו עסקיהם, יקראו ק »ש ויתפללו, אם נשאר עת לקרוא. ויש שכתבו שכל זה היה דוקא בדורות הראשונים שהיו עוסקים עם הצבור לשם שמים. אבל אם אין גביית התרומות נעשית כולה לשם שמים, אין לפוטרם מקריאת שמע ותפלה. ויש פוטרים גם כשאינו כולו לשם שמים. וכגון שמקבל אחוזים מהכסף שאוסף לישיבות, ומכווין לשתי הכוונות בשוה. ועל כל פנים גם להפוטרים אותו מקריאת שמע ותפלה אם השליח ישתדל שלא לפטור עצמו מחיוב תפלה, ע »י כך יצליח יותר בשליחותו הקדושה. [ובכל אופן אין לשליח לגרום ח »ו לחילול ה’, ויזהר לנהוג כפי ההלכה שלא לדבר באמצע החזרה וכדו’]. [ילקו »י סי’ צג הער’ ג’ מהדו’ תשס »ד עמ’ שמ

Poser une question ou laisser un commentaire