Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 267 | La priere du vendredi soir | Halahots 30…35

Ce cours est dédié à la mémoire de Bernard Hanoun Rephael Ben Zbida GUEDJ צזק״ל

הלכות שבת

סימן רסז – התפלה בערב שבת

ל שליח צבור ששמע קדיש באמצע מעין שבע, אסור לו להפסיק ולענות אמן באמצע הברכה, ושב ואל תעשה עדיף. [ילקו »י שבת כרך א עמוד ריח

לא אין לדבר בשעה שאומרים ויכולו, ולא בשעה שהשליח צבור אומר ברכה מעין שבע. [ילקו »י שבת כרך א עמוד ריט

לב אם טעה והתפלל בליל שבת תפלה של חול, ולא הזכיר של שבת, או שלא התפלל כלל, ושמע משליח צבור ברכה מעין שבע מתחלתה ועד סופה, [והשליח צבור נתכוין עליו להוציאו ידי חובה, והוא גם כן נתכוין לצאת] יצא. כן פסק מרן השלחן ערוך. ומכל מקום, מכיון שיש חולקים וסוברים שלא יוצאים בברכה  »מעין שבע » במקום שבע ברכות של התפלה, נכון לכתחלה שיתפלל תפלת ערבית של שבת במילואה, ורק בדיעבד שכבר כיון לצאת בברכה  »מעין שבע », יצא ידי חובה

לג וכן מי שנאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת, שצריך להתפלל ערבית שתים של שבת, יכול לסמוך לתשלומי מנחה, על ברכה  »מעין שבע » ששומע מהשליח ציבור. ומכל מקום, יותר נכון לכתחלה שיתפלל ערבית שתים של שבת, ולא יתכוין לצאת ידי חובת תפלת התשלומין בברכה  »מעין שבע », ורק בדיעבד שכבר כיון לצאת בברכה  »מעין שבע », יצא ידי חובה. אך שליח ציבור עצמו שצריך להתפלל תפלת תשלומין, יוצא לכתחלה ידי חובה כשאומר הברכה  »מעין שבע », ואין לו לחזור ולהתפלל תשלומין, שספק ברכות להקל

לד אם חל יום טוב בשבת, ושכח והתפלל בליל שבת תפלה של יום טוב לבד, ולא הזכיר שבת, שצריך לחזור ולהתפלל, אינו יוצא ידי חובה בברכה  »מעין שבע » ששומע מהשליח ציבור, שהרי אפילו אם חזר והתפלל ערבית שלימה של שבת לא יצא, הואיל ובשבת ויום טוב צריך להתפלל תפלה אחת הכוללת שתי קדושות, ואין תפלה לחצאים. [הליכות עולם ח »ג, וזה דלא כמו שסברנו בילקוט יוסף שבת כרך א’ עמוד ריט

לה וכן מי שטעה בתפלת ראש חודש בימות הגשמים, ולא הזכיר  »יעלה ויבא », וכשחזר והתפלל הזכיר  »יעלה ויבא », אך שכח לשאול  »טל ומטר », צריך לחזור ולהתפלל פעם שלישית כהוגן. ואין לצרף מה ששאל  »טל ומטר » בתפלה הראשונה, ומה שהזכיר  »יעלה ויבא » בתפלה השניה, שסוף סוף כל תפלה בפני עצמה יש בה חסרון המצריך לחזור.[הליכ »ע שם

Poser une question ou laisser un commentaire