Accueil HalakhaYalkout Yossef Yalkout Yossef | Chap 53| Les qualités d’un officiant | Hala’ha 29 – 37

Ce cours est dédié pour la Réfoua Chéléma de
"Shirley Rose Tsipora Haya Bat Myriam SEBBAN"

סימן נג – מהלכות שליח צבור את מי ממנים לשליח צבור

כט שליח צבור שאינו נזהר בטבילת בעל קרי, אין להעבירו ממשרתו, ואין להקפיד בזה כל כך, שהרי אינו דבר עבירה, שיכול לסמוך על דברי התלמוד והפוסקים שמקילים בזה להתפלל וללמוד בלא טבילה. וגם הנוהגים לטבול בכל יום קודם התפלה, אם על ידי הטבילה יעבור זמן תפלה, אין לו לטבול ולבטל מעצמו חיוב תפלה. דכיון שכבר בטלו טבילת בעלי קריין, אין להחמיר במידי דאתי לידי קולא. ואפילו אם על-ידי זה יתבטל מתפלה בצבור, גם כן אין נכון להחמיר בזה. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, הל’ פסד’ז, סי’ נג הערה כט, עמוד רצו. שאר’י ח’ב עמוד מד

ל שליח צבור בשכר עדיף על שליח צבור שמתנדב, שכאשר הוא מקבל שכר הקהל מקבלו על דעת כולם, ואם היה בנדבה הרשות נתונה לכל, ויעלה מי שאינו הגון. [שם, הערה ל’. שאר’י ח’ב עמו’ מז

לא המודר הנאה משליח צבור שיש לו קול ערב, אסור לו ליהנות משמיעת קולו הערב שבתפלה ושירה. [דאע’פ שאמרו קול מראה וריח אין בהם משום מעילה, איסורא מיהא איכא, וכשם שהריח אסור בכל איסורי הנאה, כן הדין בקול נעים. וראה בילקו’י מהדורת תשס’ד, הל’ פסד’ז, סי’ נג הע’ לא, עמוד שו. ובשאר’י ח’ב עמוד מז

לב סומא חייב בכל המצות שבתורה, ומותר למנותו שליח צבור, ומוציא את הרבים ידי חובתם. [שהלכה כחכמים, ב’ק פז. ילקו’י שם, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נג הע’ לב. עמוד שו. שאר’י ח’ב עמוד מז

לג נכה שיכול לעמוד על ידי שסומך עצמו על גבי העמוד, וכיוצא, אם אין שליח צבור אחר יכול לעמוד כשליח צבור. ושליח צבור שקשה לו לעמוד ביום הכפורים בחזרת תפלת מוסף, אין להקל לו לנוח על כסא, אף שאינו מנדנד את רגליו ומשאירם צמודות זו לזו. ושליח צבור זקן שאינו יכול לומר את סדר העבודה במוסף של יום הכפורים, אין להקל שאדם אחר יאמר את סדר העבודה, והשליח צבור יאמר זאת בלחש, אלא השליח צבור עצמו צריך לומר את כל סדר העבודה. ואמנם תוקע שאינו יכול לעמוד בעת התקיעות, מותר לו להמשיך במלאכת הקודש, שמסתמא הצבור מוחלים על כבודם. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נג הע’ לג, עמ’ שיא, שאר’י ח’ב עמ’ מז

לד מצוה לתת לאבל תוך י’ב חודש על אב ואם, להתפלל שליח צבור, שדבר זה הוא נחת רוח לנפטר. אבל צריך שידע בעצמו שיכול להתפלל בשפה ברורה, שאם לא כן ההעדר טוב. ועל כל פנים אין לאדם להתקוטט בעבור שום מצוה, ולכן אם יש שם אדם אחר שגם הוא בתוך י’ב חודש לאב ואם, ורוצה לעלות שליח צבור, אין לו להתקוטט בעבור זה. ובפרט שאצל הספרדים לא כולם נהגו להקפיד לעבור לפני התיבה כל י’ב חודש. [ילקו’י שם עמ’ שיג, הע’ לד, שאר’י ח’ב עמ’ מט

לה נכון לשליח צבור שיכנס ראשון לבית הכנסת, ויצא אחרון. ותלמיד חכם צריך ליזהר שלא יכנס אחרון לבית הכנסת, שלא ירננו אחריו הצבור שמאחר להקיץ משינתו. [מהר’ם מינץ (סי’ פא), כנה’ג (הגה’ט), מג’א (סק’ז), ש’ע (יו’ד סי’ רמד סט’ז). ילקו’י מהדורת תשס’ד, הל’ פסד’ז (סי’ נג הע’ לה), שאר’י עמ’ נא].

לו שליח צבור קבוע יורד לפני התיבה מעצמו, ואין צריך להמתין שיאמרו לו. ומי שאינו קבוע צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה, אך לא יסרב יותר מדאי, אלא פעם ראשונה מסרב, וכשיאמרו לו פעם שניה מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד, ובשלישית יעמוד. ואם האומר לו שירד הוא אדם גדול, אינו מסרב לו כלל, אלא מיד עולה, שאין מסרבין לגדול. ואם חושש שידלג תיבות, יסרב גם לאדם גדול, אך יראה לו טעם סירובו. [ש’ע סי’ נג סט’ו. כה’ח אות סח. ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נג הערה לו. עמוד שטו. שאר’י ח’ב עמוד נב

לז שליח צבור המתגורר בארץ ישראל שהוזמן לחוץ לארץ כדי לשמש שם כשליח צבור, ולהוציא את הרבים ידי חובתן בימים הנוראים והחגים, מותר לו לצאת לחוץ לארץ לצורך זה, אף שמקבל שכר טירחא עבור כך. [ובפרט שעושה כן לצורך פרנסתו]. ובלבד שמיד לאחר עשיית מצותו יחזור לארץ ישראל. וטוב ונכון שאם הוא יודע ספר, שיזכה את הרבים בחוץ לארץ בשיעורי תורה ובדרשות. [ילקו’י מהדורת תשס’ד, ספר על הל’ פסד’ז, סי’ נג הערה לז, שאר’י ח’ב עמ’ נג

Poser une question ou laisser un commentaire